Badhaasni Obbo Duubee Jiiloon yeroo duraaf badhaafamu jedhan maali?

Obbo Duubee Jiloo Image copyright Dube Jillo/FB

Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa keessatti Daarektara Teknikaa ta'un kan tajaajilaa jiran Obbo Duubee Jiiloon lammii Itoophiyaaf badhaasa yeroo duraafi jedhame badhaafamuufi.

Badhaasni kuni 'IAAF Pin Award' kan jedhamu yoo ta'u xalayaan dhaabbata atileetiksii addunyaa hoogganu (IAAF) biraa guyyoota muraasa dura isaan dhaqqabeera.

Kanaan dura lammiin Itoophiyaa biraa badhaasa kana fudhate akka hin jirre Obbo Duubeefi qondaalli biraa federeeshinii atileetiksii irraa dubbifne BBC'tti himaniiru.

Badhaasni kuni atileetota sooroma bahan garuu guddina ykn misooma ispoortii keessa gumaacha olaanaa taasisanif kan kennamu yoo ta'u kanaan dura atileetin Keeniyaa Pool Tergaat badhaafame ture.

Badhaasa kana Konfedereeshiniin Atileetiksii Afrikaa nama filate gara Waldaa Federeeshinoota Atileetiksii Idil - Addunyaa (IAAF) dabarsun kan kennamudha.

Badhaasni kuni Kongirasii IAAF magaalaa Shaampiyoonaa Atileetiksii Addunyaa qopheessitu biyya Qataar, magaalaa Dohaa taasifamu irratti baatii Fulbaanaa keessa ni kennama.

Sababa badhaafaman

Badhaasani kuni ''beekkamtiidha'' kan jedhan Obbo Duubeen ''Waggaa 10 oli waan (guddina atileetiksiif) hojjedheef, lammaffaa immoo raawwiin kiyya waan gaarii ta'ef kanumaaf beekkamtii badhaasaa naaf kennan,'' jedhan.

Kana argachuu isaanitti gammaduu himanii kaka'umsa akka isaaniif tahu dhaaman.

''Kanaan dura namni badhaasa 'veteran pin' fudhate hin jiru'' kan jedhan Obbo Duubeen, waggoota dheeraaf bakka bu'oota atileetotaafi daarektara teekninaa ta'un tajaajiluun isaanii kanaaf akka gumaate yaada qabu.

Xalayaan Hojii gaggeessaa olaanaa IAAF Joon Ridgewoon irraa Obbo Duubeef ergame 'tajaajila yeroo dheeraafi hojii badhaasa maluf atileetiksii keessatti gumaachanif kenname' jedha.

Federeeshinii atileetiksiitti bakka bu'aan daarektara kominikeeshinii Obbo Silashii Bisraat akka jedhanitti sababni badhaasa kanaa 'kominikeeshinii saffisaa' waan qabanif jedhan.

''Hariiroo saffisaa horachuun Itoophiyaatu filatame, isa immoo kan hogganaa jiran Obbo Duubeedha,'' jechuun BBC'tti himaniiru.

Qondaaltonni lamaanuu badhaasni kuni guddaa akka ta'e himu. Obbo Duubeen yeroo ammaa federeeshinii atileetiksii keessatti qorannoo atileetiksii, dorgommii akkasumas misooma atileetiksii ni hogganu.


Obbo Duubeen eenyu?

  • Kilaba mana amala sirreessaa federaalaaf waggoota 18'f fiigaa turan
  • Fiigicha fageenya 10,000m, qaxxaamura biyyaafi maaraatoonii fiiganiiru
  • Maaraatooniin adda addaatti injifatanis Olompika irratti hirmaatani hinbeekan
  • Bakka bu'aa atileetotaa ta'un waggoota hedduu tajaajilan
  • Yeroo isaanii atileetonni beekaman kanneen akka Warquu Biqilaa, Daraartuu Tulluu, Haftee Jifaar fa'i
  • Bara 2,000'tti Daarektara Teknikaa federeeshinichaa ta'an
  • Gidduutti ji'oota muraasaaf dhiisanis yeroo atileet Hayilee aangootti dhufe deebifaman

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata