Qarqara Liibiyaatti namoonni hedduun galaanaan nyaataman

Godaantonni yeroo baayyee imala rakkisaa galaana mediteraaniyaanirraan Liibiyaarraa gara Awurooppaatti taasisu Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Godaantonni yeroo baayyee imala rakkisaa galaana mediteraaniyaanirraan Liibiyaarraa gara Awurooppaatti taasisu

Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniitti Ejensiin Baqattootaa (UNHCR) namoonni 150 ta'an galaanaan nyaatamuun akka hin hafne sodaatamaa jiraachuu dubbate.

Balaan kun qarqara galaanaa Libiyaatti doodiin cabuurran uumame.

Dhaabbatichi namoonni 150 ta'an biroonis namoot warra qurxumii qabaa turaniin baraarfamanii eegdota qarqara galaanaatiin gara Liibiyaatti deebifamaniiru jedha.

Namoonni balaan qaqqabe kun baqattoota yommuu ta'an bidiruuwwan tokko ykn lamarra ta'uun isaanii kan ifatti beekame hin jiru. Garuu Magaalaa Liibiyaa Kooms jedhamtu, gara Baha Tiriippooliitti 120km irratti fagaattee argamti.

Balaan qaqqabe kun yoo mirkanaa'e bidruun caccabuudhaan galaana Mediteraaniyaanii irratti kan uumame isa jalqabaa ta'a.

Ji'a Caamsaa keessa yoo xiqqaate namoonni 65 bidiruun qarqara Tuniiziyaatti dhidhimuurraan kan ka'e du'aniiru. Balaa yeroo sana qaqqaberraa namoonni 16 garuu lubbuun hafaniiru.

Bara 2019 keessa ji'oota afran jalqabaa namoonni 164 ta'an Liibiyaatii gara Awurooppaatti osoo imalanii du'uu isaanii UNHCR gabaaseera.

Godaantonni karaa galaana Mediteraaniyaanii waggaa waggaan Awurooppaatti ce'aniif Liibiyaan ulaa ijoodha.

Godaantonni karaa kanaan deeman yeroo hedduu dooniiwwan caccabiifi dudulloomoo ta'an irratti humna baachuu danda'uun olitti fe'amanii yeroo deemanitti hedduun dhumaniiru.

Haata'u malee, walakkaa 2017 irraa kaasee lakkoofsi godaantotaa daran xiqqaachaa dhufeera.

Sababiin akka lakkoofsi baqattootaa xiqqaatu taasises, Xaaliyaan poolisoota Liibiyaa hirmaachisuun akka baqqattoonni gara biyyasheetti hin ceene waan taasisteef.

Poolisoonni kun yeroo baqattoota argan gara Liibiyaatti dirqamaan kan deebisan yommuu ta'u gochu kun garuu dhaabbileen mirgoota namoomaatiin balaaleffatameera.

Dhaabbanni Biyyoota Gamtoomanii irra deddeebiyuun akka jedhetti baqattoonni galaana Mediteraaniyaaniirratti qabaman gara Liibiyaatti deebifamuu hin qaban.

Sababiin isaas, biyyattiin walitti bu'insa keessa waan jirtuuf haalli namoonni itti qabaman hedduu yaachisaadha jechuun BBCn gabaaseera.

Bara 2019 keessa ji'oota sadan duraatti, baqattoonniifi godaantonni 15,900 karaa ulaa Mediteraaniyaan sadii Awurooppaa galaniiru. Kun ammoo kan bara 2018 keessa yeroo walfakkaatu keessa ture bira qabamee yeroo ilaalamu %17 gadi xiqqaateera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata