Taakkalaa Uumaa OSA'n magaala Finfinneetti giddugala akka banatu dhaamaan

Ittii-aanaa Kantiibaa Magaalaa Finfinnee, Injinar Taakkalaa Uumaa

Waldaan Qorannoo Oromoo (OSA)n giddu-gala isaa Finfinneetti akka banatuuf waamichi Kantiibaan Itti-aanaa magaalattii Injinar Takkalaa Uumaa waamicha dhiyeessan.

Guyyaa xumuraa yaa'ii OSA irratti argamuun haasaa kan taasisan Injinar Taakkalaa: "OSAn kana booda biyya hambaa ilaaluu hin qabu," jedhan.

OSAn waggoota 33f aarsaa kaffalaa tureera kan jedhan Kantiibichi gammachuu OSAn biyyatti deebi'uu isaan itti dhagahames himaniiru.

Qorannooleen OSAn kana dura hojjettaman bifa qindaa'ee dhaloota fi biyya akka fayyadutti hojiirra ooluu qaba jedhan.

Qorannooleen OSA bu'uura imaammataa fi qajeelfamootaa ta'uu akka qabanis dubbatan. "Warri aarsaa kaffalaa turtan qorannoo keessan duubatti deebi'uun ilaaluufi dhaloota, biyyaafi diinagdee irratti jijjiirama akka fidu gochuu qabdu," jedhan.

Kanaan booda OSAn biyya hambaa ilaaluu hin qabu kan jedhan kantiibichi OSAn magaala Finfinnee keessatti giddugala banatee akka hojjetu waamicha dhiyeessan.

Qorannoowwan OSA ''adeemsa kana dura itti deemne bocee, dhalootni itti aaanus qorannoolee bu'aa buusan akka hojjetan kan taasisu ta'uu qaba'' jechuunis dubbatan.

''Kanaaf ammoo akka bulchiinsa magaalaa, biyyaa fi nama dhuunfaatti isin deeggaruuf qophiidha'' jedhan.

Injinar Taakkalaan, gumaacha olaanaa proofesar Asmaroom Laggasaa sirna gadaa irratti taasisanifis galateeffatan.

Gama biraatin barnootni uummata Oromoof baay'ee barbaachisaa ta'uu kan himan Itti-aanaa Kantiibaan magaala Finfinnee Injinar Taakkalaan, "otoo warri keenya aarsaa kaffalanii nu barsiisuu baatanii har'a bifa kanaan hin mari'annu ture," jedhan.

Hirmaattotni OSA magaala Finfinnee keessatti biqiltuu akka dhaabanif iddoon qophaa'uusaa fi hirmaattotni yaa'ichaa dhaabbi biqiltuu irratti akka hirmaatanif waamicha dhiyeessaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata