Misirrittiin misirroo ishee volkaanoo riphaarratti kufe baraarte

Cimdiiwwan wal dhungatan Image copyright GoFundMe
Goodayyaa suuraa Balichi uumamuun guyyoot dura wal fuudhan

Misirroon bashannana cidhaaf deemee volkaanoo riphaatti kufe hospitaala Ameerikaatti yaalamaa jira. Kan isa baraare immoo misirroo isaati.

Kileey Chaastiyaan odola Kaarabiyaanii irratti otoo bashannaniiti buqqeen mataa isaa kan miidhame. Haati warraa isaa Akaamii lafa ol-ka'aarraa gadi buuteeti kan isa baraarte.

Tulluu irraa bu'uuf km3.2 yoo deeman inni isheerratti hirkatee, balaqamaafi dhukkubbiin itti dhagahamaa ture.

''Kan ishee ajaa'iba dha'' jedheera Kileey Chaastiyaan erga Filooriidaa gaheen booda.

'' Akkatti isheen iddoo volkaanoo sanaa na baattee na buuste nama dhiba, dhaabbachuu hin danda'un ture. Raajii dha'' jechuun CBS TV tti himeera.

Kuni kan tahe gaafa Adoolessa 18 yoo tahu, cidhi isaanii guyyaa sadii dura kutaa biyyaa Indiyaanaatti raawwate.

Fiixee gaara Liyaamu'igaa erga geenyeen booda, iddoo magariisaa sirriitti ilaaluuf gara volkaanichaatti gadin bu'e jedhe Chaastiyaan.

''Irraan gadee ture...animmoo iddoo sodaa lafa ol-ka'aa waanin qabuuf achuma taa'een si eegan jedheen jetti haati warraa.

''Sagalee guddaa waan cabuun dhaga'e, dhagaan guddaa gaara irraa waan konkolaatu fakkaata.''

Image copyright GoFundMe
Goodayyaa suuraa Akaamiin, meetira 15 olirraa hin kufiin akka hin oolle tilmaamti

Iyya naa birmadhaa isaa yoo dhageessu fiigaa akka gadi buuteefi dura bilbila isaafi guftaan lafa bu'en arge. Innimmoo lafarra ciisee dhiigni mataasaarra yaa'a ture.

Namni na gargaaru akka hin jirreefi tajaajjilli bilbilaas akka hin jirre yoon baru tulluurraa miilaan gadi-bu'uuf murteessine-imalichis sa'aa sadii fudhateera.

''Anumarratti hirkatee ture, hafuura baafachaa 'hangamtu nu hafe' jedhee na gaafachaa ture'' jetti kg47 kan ulfaattu Akaamiin.

Hakiimiin dhangala'aa ispaayinaalii kara funyaansaa baasaa ture, funyaansaa garuu hin miidhamne jedheera.

Chaastiyaan, ''galata Waaqaa miidhamni koo guddaa miti'' jechuun feesbuukii irratti barreesseera.

Image copyright GoFundMe

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata