Dhukaasa Ayyaana Qullubbii: Kaalifoorniyaa Gilooriitti namoonni sadii ajjeefaman

Viidiyoo miidiyaalee hawwaasummaarratti maxxanfaman namoonni bakka ayyaana kanaa yeroo baqataa jiran Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Viidiyoo miidiyaalee hawwaasummaarratti maxxanfaman namoonni bakka ayyaana kanaa yeroo baqataa jiran

Sirna Ayyaana Nyaataa Kaalifoorniyaatti ture irratti haleellaa hidhataan tokko raawwateen namoonni sadii du'anii 15 madaa'an.

Hidhataan kun akkuma dhukaasuu jalqabeen yeroo gababaa keessatti poolisiidhaan ajjeefameera. Ta'us garuu shakkamaan lamaffaan jiraachuu mala jechuun qoratamaa akka jiru poolisiin ibseera.

Ayyaanni Qullubbii (Garlic Festival) jedhamu kun kabajamaa ture dhuma torbeerra gaafa Dilbataa goolabamuuf wayita jirutti bakka sanatti kan dhukaasni baname.

"Namni adii tilmaamaan umuriin isaa 30 keessa ta'u qawwee dhukaasaa ture," jechuun Julissaa Koniraas NBC'tti himan.

Shakkamaan kun dallaa cabsee ture kan gara bakka ayyaana kanaatti seene, jechuun rippoorterootatti himan Qondaalli Poolisii Giloorii Iskoot Ismiiziin.

Akka namoonni dhugaa ba'anitti shakkamaan lammaffaan jiraachuu mala, yoo xiqqaate deggaruudhaan kan hirmaate jirachuu hin jedhame.

Poolisoonni bakka sana waan turaniif dhukaasni akkuma banameen ture yeroo daqiiqaa tokkoon gaditti deebii kennan jedhan Ismiiz.

Akka viidiyoo miidiyaalee hawwaasummaarratti maxxanfaman agarsiisanitti namoonni bakka ayyaana kanaa yeroo baqataa jiranitti agarsiisa.

Bakki ayyaanni kun itti gaggeeffamus Saan Jeesee Kibbaa irraa 48km fagaata.

Viidiyoo sana keessattis dubartiin tokko "Maaltu ta'aa jira?" jette yeroo gaafattutti ni dhaga'ama.

Kana malees, "Ayyaana qullubbiitti maaltu dhukaasaa jira?" jettee gaafachaa turte.

"Kun waan hedduu rifaasisaadha," jedhan Bulchaan Kaalifoorniyaa Gaaviin Niiwuson tiwiiteraan.

Pirezedaantiin US Doonaald Tiraampillee waa'ee halleellaa kanaa tiwiitera isaaniirratti yeroo barreessanitti, "ilaalladhaa, nagaas ta'aa" jechuun uummata gaafatan.

Namoonni hangi tokkos miidhaa cimaadhaaf wallaansa argachaa jiru jedhan dubbi himaan Wiirtuu Fayyaa Hawaasaa Santaa Vaalii.

Wiirtuun Fayyaa Hawwaasaa Santaa Vaalii kun hanga ammaatti namoota miidhaman shan wal'anaa jira.

Namnni umuriin isaa ganna 72, Mikaa'el Paaz jedhamu bakka ayyaana sanaatti kuffiyaa gurgurataa ture, namichi haleellaa raawwate sun qawwee hidhatee akka ture arguu dubbata.

"Dhukaasa banuudhaaf qophaa'ee dhufe sababiin isaas wanta isarraa ittisu uffatee ture," jedha Paaz.

"Osoo hin xiyyeeffatiin gara bitaatti dhukaasa, gara mirgaatti dhukaasa."

Yeroo poolisoonni hidhataa kanatti utaalanitti dhukaasni ni baname; namoonni ayyaanicha hirmaatan ammoo lafa ciciisan, jedhu Obbo Paaz.

Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Konkolaataawwan bararuudhaaf dhufan

Evenii Reyiis dubree ganna 13 yommuu taatu, namoota yeroo dhukaasni banametti birratanii faca'an keessaa tokkodha.

"Yeroo bahaa turretti nama miilla isa keessa rukkutamee fooxaa maratee bahaa ure argine," jechuun himte.

Ayyaanni Qullubbii Giloorii (Gilroy Garlic Festival) kun bara 1979 irraa eegalee waggaa waggaan gaggeeffama.

Magaalatiin omisha qullubbiidhaan beekamtuudha. Ayyaanni kunis dorgommiiwwan nyaata bilcheessuu dabalatee agarsiisawwaniifi sagantaawwan bashanana hedduu qaba.

Akka marsariitii haleellaa qawweedhaa US keessatti gaggeefaan walitti qabu tokko agarsiisutti, bara 2019 keessa haleellaan ammaa kun 246ffadha.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata