'Har'a xiiqiin biqiltuu dhalootaaf dabarsina jedheen dhaabuuf bahe'

MM Abiy Ahmad wayita biqiltuu dhaaban

Kaleessa sagantaa biqiltuu dhaabu akka biyyatti turerratti namoonni hirmaataa turan maaltu hojiichaaf akka isaan dammaqsee BBC tti himan.

Obbo Abaraa Dhagabaas bara bosonni Booranaa fi Baalee gubate dhaamsuuf falminaan tarkaanfii humnootni tika fudhataniin miillasaanii tokko dhabu dubbatu.

'Bara 1992 A.L.I hiriira baane bosona gubataa jiru dhaamsina '' jennee gaafannaan 'ABO tu keessa jira maaf dhaamsitu? nun jedhanii jedhu obbo Abarraan. Har'a xiiqiin biqiltuu dhaabnee dhalootaaf dabarsina jechuun dhaabuuf bahu dubbatu .

''Biqiltuu kana yeroon dhaabuu seena yeroo sanatu natti dhaga'ameen yaadannoo barattoota wareegamaniif firii tokkoo dhaaba jedhee bahe'' jedhu.

Jiraataan magaalaa Sabbaata BBC'n haala dhaabbii biqiltuu naannicha turerratti haasofsise kan biraas yaadasaa nuuf qoodera.

Bosona deebisanii dhaabuun yaada qajeelaadha jechuudhaan garuu, iddoon dhaabame sirriitti hin qoratamne karaa gubbaa dhaabamuu hin qabu gaara fi tulluurraa dhaabamutu irra ture jedhe.

Maanguddoon godina Hararge Bahaa aanaa Jaarsoo jiraatan obbo Nagahoo Magarsaa kutaalee biyyattiirra marsanii biqiltuu dhaabaa akka turan dubbatu.

Kaleessa ganamarraa qabee amma sa'aatii 8tti qaroo dhabeeyyii lama deeggaruun biqiltuu 120'n dhabe jedhani.

Haaluma walfakkaatuun biqiltuu Odaa kuma 30 kunuunsuun dhaabbiif kan qopheessan obbo Zinaabuu Taakkalaa kan kunuunsaa turan keessaa kuma 28 bulchiinsi magaalaa Finfinnee harkaa fuudhe akka paarkii Odaa keessa dhaabe nutti himan.

Nama biqiltuu Odaa kuma 30 kunuunsan

Maatii koo waliinan dhaqe dhaabe kan jedhan obboo Zinaabuun akka ijoollee koottin ilaalaa amma danda'ame akka guddatus nan hordofa jedhan.

Kaka'umsa isaanitiin sagantaa biqiltuu dhaabu akka biyyatti kan labsan MM Dr.Abiy Ahimadi, kaleessa Naannoo Kibbaa magaalaa Arbaa miinchitti biqiltuu dhaabinii turan.

MM Abiy Ahmad nama cinaa isaanii tureen'' kunuunsi sin gaafadha'' jedhanitu himanii gara Walayittaa Sooddootti qajeelan.

Uummata kumaatamaan lakkaa'amu isaan simachuuf bahetti'' dhaabuu qofaan hin dhiisiinaa kunuunsaas ''jedhanii dhaaman.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata