Ragaan odeffannoo namoota mln 100 oli hatame

Capital One Image copyright Getty Images

Hannii odeffannoo dhaabbata maallaqa liqeessuu Capital One jedhamurratti xiyyeeffate ragaa namoota dhuunfaa mmiliyoona 106 ifa baasuu isaa kaampaanichi ibse.

Dubartiin odeeffannoo hatuun shakkamte Peyigii Toomsan jedhamtu kaleessa qabamte hidhamuu ibsame.

Kaampaaniin Capital One akka jedhutti maqaa namaa, teessoofi lakkoofsa bilbilaa tajaajila argachuuf gaafataniitu ifa bahe jedhe.

Namni kun lakkoofsa kaardii ittin maallaqa liqeeffatan otoo hin argatiin hafe. Hannii odeeffannoo kun tajaajila baankii keessatti isaa guddadha.

Kaampanichirraa liqeeffachuuf Ameerikaatti namoota hedduu qaba .

Namoota meeqa miidha?

Hatamuun odeeffannoo kun Ameerikaatti namoota mil 100 , Kanaadaatti namoota mil 6 miidha jechuun kaleessa kaampanichi ibsa baase.

Caaseffama tajaajilli dhaabbatichi ittiin kennu sarbuun odeeffannoo kana hattee jedhame.

Dubartiin hanna kanarratti himaachuun shakkamte kun odeffannoo guyyaa dhaloota fi maqaan alattis ragaa maallaqa kaffaltii, liqii fa'aa akka ofirra qabu himan.

Kaampanichi ragaan kun burjajessuuf kan saaxilame ta'us, dhimmicha ammas qorachuu akka itti fufu beeksise.

Waa'ee nama ragaa hatee maaltu beekama?

Biiroon Haqaa Ameerikaa Injinara kaampanii Teeknoloojii Siyaatil duraanii odeefannoo kana hatuun shakkamee hidhame.

Peyigii Toomsan nama gannaa 33 yoo taatuu ,himannaan gowwoomsaa kompitaraan raawwachuu irratti dhiyaatera.

Yeroo jalqabaatiiif mana murtii Federaalaa Siyaatilitti dhiyaattetti Peyigiin ,balleessaan kan itti murta'uu yoo ta'e doolara Ameerikaa $250,000 fi hidhaa amma waggaa 5'n adabamuu dandeessi.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata