Giiftii Haayaa: Bulchaan Dubaayiifi haati warraa dhimma ijoollee isaanii mana murtii geessan

Giiftii Haayaa fi Sheek Mohaammad Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Giiftii Haayaan Landanitti baqatuutu gabaafame

Biyyoota Baha Giddugaleessaatti hoggantoota maqaa guddaa qaban keessaa tokko kan ta'an bulchaan Dubaayiifi haati warraa isaanii Giiftii Haayaa Bint al - Huseen dhimma hiree ijoollee isaanii mana murtiitti geeffatan.

Haati warraa Sheek Mohaammad Al Maktuum ji'a kana Biyyoota Arabaa Gamtoomanii irraa baqachuun gara Landanitti baqachuutu gabaafame.

Yeroo biyya Arabaa kanarraa baqattu garuu kan duraa miti. Kana dura haati warraa Sheek Mohaammad lama baqataniiru mana Sheek Mohaammad Biyyoota Arabaa Gamtoomanirraa baqataniiru.

Dhimmi mana murtii Yunaayitid Kingidamitti ilaalamaa jiru waa'ee hiree ijoollee isaaniiti. Ijoolleeen kuni haadha isaanii waliin gara Landan kan baqatan.

Giiftiin Haayaa eenyu?

Giiftiin Haayaa biyya Jordaanitti kan dhalatan yoo ta'u manneen dhuunfaa biyya Biriiteen keessatti barumsa baratan.

Olompikii irratti gugsii fardaan kan dorgomte yoo taatu, obboleettii mootii Abdullaah II kan yeroo ammaa Jordaan bulchaa jiruuti.

Bara 2004 Sheek Mohaammaditti kan heerumte yoo ta'u haadha warraa jahaffaafi kan booda kanaati.

Sheekiin umurii 70 ta'an kuni haadha warraa garaa garaa irraa ijoollee 23 godhataniiru.

Giiftii Haayaan gara Jarmanitti imaluun achitti koolu galtummaa gaafachuuf yaaltus ji'a kana keessa garuu Landan keessa akka jirtu dhagahame.

Manni keessa jiraattus dolaara miiliyoona 107 baasa.

Giiftii Hayaan Landan keessa turuu akka feetu amanama. Haa ta'u malee, abbaan warraa ishee gara Dubaayitti akka deebitu yoo barbaade Ingiliziin rakkoo dippilomaasii keessa seensisa.

Erga ishiin Dubaayii baqattee booda, Sheek Mohaammad walaloo gadda isaanii agarsiisu dubartii maqaa hin dhahamne eerun fuula inistaagiraamii isaanii irratti barreessaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata