Kooriyaan Kaabaa torbee tokko keessatti misaayila lama furguggiste

Agarsiisa Misaayelaa Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Misaayelootni kunneen km250 kan furguggifaman yoo tahu, lafaa ol km30 fagaachuun imalu.

Kooriyaan Kaabaa misaayela fageenya gabaabaa gama baha biyyattiin furguggisteetti, akka waraana Kooriyaa Kibbaatti kuni torbee keessatti isa lammmataati

Misaayilootni lameen gaafa Roobii naannoo Woonsan jedhamutti agarsiifaman.

Kuni erga Tiraampiifi hogganaan Kooriyaa Kaabaa Kiim Joongun Waxabajjiitti wal-arganiin booda isa jalqabaati.

Kooriyaan Kaabaa, kuni 'akeekkachiisa cimaa' magaala guddoo Kooriyaa Kibbaa Sii'ol, shaakala waraanaa Waashingitan waliin taasifatuufi jetteetti.

Misaayilootni kunneen km250 kan furguggifaman yoo tahu, lafaa ol km30 fagaachuun galaana Jaappaan East Sea jedhamurratti qubataniiru.

Ministeerri Ittisaa Kooriyaa Kibbaa Jeong Kyeong-doo misaayiloonni kunneen kan durii irraa addadha jedhaniiru.

Ministirri mummee Jaappaan Shinzoo Abee immoo nageenya Jaappaan irrattii dhiibbaan qaqqabe hin jiru jedhaniiru.

Guyyaa ja'a dura misaayeliin biyyattiin furguggiste km690fi km430 kan fagaatan imalani dha.

Agarsiisni kuni Waxabajjii darbe waa'ee daangaa Kooriyaa Kibbaaf Kaabaa irraa waraana baasuufi fayyadama niwkileera dhaabuu irratti Tiraampiifi Kiim erga mari'ataniin booda kuni isa duraati.

Agarsiisichi Pyongyang shaakala waraanaa Kooriyaa Kibbaafi Ameerikaa gidduutti karoorfame irratti aariin dubbachuu isaanii hordofeetu raawwate.

Akka xiinxalaan tokko ''Kooriyaan Kaabaa misaayilota furguggisuun aariishee baafatti... otoo yeroon shaakallii waraanaa Kooriyaa Kibbaa hin jalqabiin..'' jedhaniiru.

Kooriyaan Kaabbaa shaakala waraanaa Kooriyaa Kibbaa, walii galtee Ameerikaa waliin Singaaporitti taasifate akka sarbitetti akka ilaaltuu himteetti.

Bara darbe Kiim Kooriyaan Kaabaa niwukileera yaaliifi misaayela furguggisuu ni dhaabdii jedhanii turan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata