Buhaarii: Biyya alaatii midhaan bituuf saantima tokkollee akka hin kennine'

Pireezidantii Naayijeeriyaa Muhaammaduu Buhaarii Image copyright PIUS UTOMI EKPEI

Pireezidantiin Naayijeeriyaa Muhaammaduu Buhaariin biyya alaatii nyaataa bitanii galchuun akka hafu ajaja daabarsan.

Pireezidantichi Baankiin gidduugaleessaa Naayijeeriyaa nyaata biyyoota alaatii galchuuf qaama sharafa biyya alaa gaafatuuf akka saantima cabduu hin kennine jedhan.

Kayyoon dhorkaa kanaa qonna biyyattii jajjabeessuudha jedhameera.

Qusannaan sharafa alaa biyyattii eegamee, diinagdee jajjabeessuuf malee, 'hirkattummaa nyaata biyyoota alaa galuu jajjabeessuu hin qabu'' jedhaniiru.

''Nama kamuu biyya alaatii nyata bitee galchuuf saantima tokkollee hin kenniinaa'' jechuu Pireezidant Buhaarii Rooyitarsitu gabaase.

Naayijeeriyaan biyya diingadee Afrikaa guddaa harkaa qabdu taatus, lammiilee ishee miiliyoona 200 olitti tilmaamaman nyaachisuuf harka caalu nyaata biyya alaatii galchiti.

Waggaa tokko dura filannoo gaggeefameen marroo lammataaf akka bulchan kan filataman Buhaariin, diinagdee biyyattii jajjabeessuuf waadaa galanii turan.

Diinagdeen biyyattii qabeenya ishee olaanaa isa ta'e gurgurtaa boba'aa irraa argamu deebi'ee bittaa nyaata biyyoota alaa fi maashinariiwwan gurguddaaf oola.

Akka waajirri staatistiksii biyyattii jedhutti bara 2018 bittaa nyaata bu'aa qonnaaf $503m baasteetti. Kurmaana jalqabaa bara 2019'ttis harka 25.84 dabaleera.

Turtii Pireezidantummaa isaanii marsaa jalqabaan Buhaariin qaamolee Ruuzii biyya alaatii galchaniif maallaqni biyya alaa akka hin kennamne gochuu danda'aniiru.

Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u
Dhama nyaataa:Iguusii Naayijeeriyaa

Nyaata guyyuu lammiilee biyyattii kan ta'e Ruuziin, kutaalee garaagaraa biyyattii keessatti kan omishamu waan ta'eef murteen kun fudhatame.

Kayyoon isaa omishtoota biyya keessaa jajjabeessuu ta'ullee, karaa seeraan alaa biyya ollaa Beeniin keessa darbuun galaa ture.

Torban lama duras Baankiin Giduu galeessaa Naayijeeraa qaamolee biyya alaatii Aannan galchaniif maallaqa biyyoota alaa kennuu dideera. Kaayyoon ammoo omisha aannanii biyyattiitti jajjabina horuudha.

Baankiin kun dhiibbaa qaama kamirraayyuu bilasa waan ta'eef ajaja pireezidantichaa ni fudhataa fi hin fudhatuun hin beekamne.

Warreen nyaata alaa galchan maallaqa biyya alaa baankicharraa hin aragatan yoo ta'e gabaa gurrachaarraa gatii olaanan bitu. Sun ammoo gatii nyaataa qaalessuu mala jedhameera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata