Artist Saalihaa Saamii: ''Black list' keessa jirta jedhanii na hidhani'

Artist Saalihaa Saamiin buufat xiyyaaraa Kaayirootti hidhamte Image copyright Saliha Sami/FB

Artist Saalihaa Saamii magaalaa Finfinnee irraa gara biyya Masrii osoo imaltuu buufata xiyyaaraa Kaayirootti hidhamuun ishee waan maqaan ishee 'galmee gurraacha keessatti galmaa'ef akka ta'e itti himamuu BBC'tti himte.

''Maqaa keen kan walfakkaatu waan as keessaa qabnuuf si qabnee kana hanga qorannutti taa'i naan jedhani,'' kan jettu Saalihaan irra deddeebbiin gaaffiifi deebii taasisuu ishee himti.

'Haalli achi keessaa dhugaatti haala fokkataadha,'' jechuun waan ishee qunname ibsiti.

''Atis miidiyaa OMN keessa hojjetta,'' jedhanii na gaafatani kan jettu Saalihaan biyya Masrii keessa waa waraabuu waan dhufteef eeyyama qabdamoo jedhamtee gaafatamullee dubbatti.

Wanta ishii mudatee kanarraa wanti hubadhe kan jettu Saalihaan rakkinicha mootummaan dura ture waliin hidhata akka qabu, akkasumas namoonni dhuunfaa waa'ee ishee gabaasaa akka turan himti.

Kaayyoon Kaayiroo deemteef maali?

Sababa biyya Masrii magaalaa Kaayiroo deemteefi yoo ibsitu ''Ummata Oromoo bakka jiru kamuu nin deema,'' kan jettu Saalihaan biyyoota addunyaa keessa biyyi Masrii waan hedduu ilaalan waan qabduf akka achi imalte himti.

Dabalataanis, baqattoonni Oromoo kuma hedduu biyya sana waan jiranif arguuf yaada akka qabdulle himti.

''Hiree argannaan bakka walitti qabamnetti waa'ee Oromummaa waliin haasofnee waliin gammannee akkaataa ogummaa qabun waliin qooddadhe deemuudha kaayyoon kiyya.''

''Akkaataan itti wal garrullee seera qabeessa,'' jechuun BBC'tti dubbatteetti.

Imbaasiin Itoophiyaa maal jedhe

Biyya Masriitti Ambaasaaddara Itoophiyaa kan ta'an Diinaa Muftii galmee gurraacha artistii kanatti qondaaltonni Masrii himan hin beeknu jedhan.

''Black list (galmee gurraacha) keessa jirti nuun jedhani. Nuti kana hin beeknu,'' kan jedhan Ambaasaaddar Diinaan dhimma kana qondaaltota biyyattii gaafannaan 'nutti himuu hinbarbaanne' jedhan.

Artist Saalihaan Paas Portii biyya Kaanaadaa kan qabdu ta'us lammii Itoophiyaa ta'u ishee eerani Imbaasiin akka ishee hiiksise himan.

''Namoonni wanta adda addaa walirratti hojjechuu danda'u. Akka mootummaatti akka Imbaasiitti wanti beeku hin jiru,'' jechuun ishee hiiksisuuf dursa kennanii akka hojjetan himan.

Wanti dhalates waan mootummoota biyyoota lamaan gidduu jiru miti jechuun 'lammiin bakka bakkatti socho'uu danda'u. Nama ballessees yoo ta'e as osoo hintaane biyyatti gaafatama,'' jedhan.

Waanti kuni akka lammata hin dhalannes hojjennee qulqulleessuu qabna jedhan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata