Naannoon Tigraay qabxii barattoota kutaa 12ffaa irratti komii kaase

Hogganaa Biiroo Barnoota Naannoo Tigraay Dr Injinar G/Masqal Kaahisaay Image copyright Tigrai Mass Media Agency
Goodayyaa suuraa Hogganaa Biiroo Barnoota Naannoo Tigraay Dr Injinar G/Masqal Kaahisaay

Naannoon Tigraay qabxii biyyaalessaa barattoota kutaa 12ffaa irratti komii kaasuu isaa Hogganaan Biiroo Barnootaa Naannoo Tigraay BBC'tti himan.

Hogganaan Biiroo Barnoota Naannichaa Dr Injinar G/Masqal Kaahisaay BBC'tti akka himanitti qormaanni biyyaalessaa yeroo kennamaa turetti ''bakkeewwan biyyattii tokko tokkootti keenninsi qormaataa hanqina qaba'' ture jedhan.

Akka hogganaa kanaatti naannoo Tigraayitti yeroo qormaanni kenname naamusa qormaataa hordofeera.

''Haa ta'u malee, naannoolee tokko tokkotti naamusa hin eegne ture,'' jechuun qormaataa hatuun akka ture himu.

Hanqina mul'ate jedhan irratti yeroos Ministeera Barnootaaf beeksisanii akka turan dubbatu.

''Komiin naannoo kenyaafi naannolee biraa irraa ka'e osoo deebii hin argatin qabxiin ifa ta'eera. Kanaanis komii qabna,'' jedhan.

Duratti Maas Miidiyaan Naannoo Tigraayiifi boodarras Kominikeeshiniin Naannoo Tigraay miidiyaa Tigraay waabeffachuun akka naannichi qabxii gadhiifame hin fudhanne barreessanii turan.

Haa ta'u malee, inni ''Naannoon Tigraay qabxii biyyaalessaa barattoota kutaa 12ffaa hin fudhu'' jedhame sirrii miti jechuun Hogganaan Biiroo Barnootaa Naannoo Tigraay BBC'tti himaniiru.

Daarektarri Olaanaa Eejansii Qormaata Biyyaalessaa Obbo Araayaa G/Igzaaber gama isaaniin qabxii irratti komii isa ka'ef erga qorannoon taasifamee booda deebiin ni kennama jechuun BBC'tti himaniiru.

Qormaati biyyaalessaa kaleessa gadhiifamuun hordofe qabxii qormaata 'Scholastic Aptitude' irratti komiin ka'eera.

Barnoota kana irratti komii barattoota, barsiisota akkasumas barsiisota irraa dhufe adda baasuuf koreen hundaa'uu isaa Obbo Araayaan himaniiru.

Qabxiin guddaa barattoota kutaa 12ffaa barana galmaa'e 645 yoo ta'u, lakkoofsi barattoota 600 ol fidanii 59 dha.

Barattoota barana qormaata biyyaalessaa qoramuuf kanneen galmaa'an kuma 322 fi 717 keessaa kuma 319 fi 264 qoramuu isaanii odeeffannoon eejansicha irraa argame ibsa.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata