Buruundii: Barattoonni yunifoormii cicciruu isaaniif kaardiisaanii hinargatan jedhaman

Barattoota yunifoormii isaanii tatarsaasanii sirban

Suurawwan barattoonni Buruundii qormaata xumuran gammaduu isaanii yunifoormii (uffata dambii) taraarsuun sirbaa turan agarsiisu qeequu jabduu kaaseera.

Barattoonni kunneenis barnoota mana barnootaa sadarkaa lammaaffaa saanii xunuruuf ture daandiirra dhaabachuu uffannaa dambii ciciramaan kan suuraa ka'an.

Dhimmi barattoota kanneenii kunis maree dhimma nageenyaa torban kana keessa taa'amettillee ka'eera.

Suurri barattoota kanaa mana barumsaa magaalaa guddoo biyyattii kan taatee Bujumburaa keessaa bahe argamu tokko ammoo miidiyaalee hawwaasummaa irratti hedduu qoqqoodamee ture.

Haalli ta'uun barattootaan raawwatamunsaa ammoo waldaan barsiisota hedduu dheekkamsiiseera.

Ergaa sagaleen waraabamee gadi dhiifame keessatti tokko, daarektarri mana barumsichaa osoo gocha barattoota kanaa abaaruu dhaga'ameera.

Daarektarichi yoo barattoonni kunneen 'amala badaa' akkasii kanarraa hin deebiine ta'e kaardii firii qormaata isaanii akka hin kennineef akeekkachiiseera.

Pirezidaantiin biyyattii Pierre Nkurunzizanis amala badaa barattootaa kana abaaraniiru.

Pirezedaantichi kan kana dhaga'an yeroo walga'ii nageenyaarratti Kibxata darbe dhimmi gocha barattootaa kun ka'ee akka ture dubbi himaan isaanii Jean-Claude Karerwa BBC'tti himeera.

Akka Karerwa jedhutti, garuu dhimmi barattoonni amala badaa akkasii agarsiisanii kun maatii isaaniitiin akka duukaa bu'amuu qabu Pirezedaantichi yaada qabu.

"Barattoota amala badaa agarsiisan kanaaf dippiloomaa isaanii dhowwachuun garuu caalaa dubbii hammeessa," jedha Karerwaan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata