Akkatti baalleen guchiifi calleen waldhabdee gosaa biyyoota afur keessatti dhalatuf furmaata ta'e

Festivaalli itti aanu Itoophiyaatti taasifama jedhameera

Hawaasni 'Atekeer' biyyoota afur irraa walitti dhufan Kaaba Keeniyaatti festivaala guyyaa afurif taasifamu irratti hirmaataa jiru.

Festivaalli kuni rakkoo nageenyaa hawaasa kanneen gidduutti dhalatu furuuf kaayyeeffateera.

Inni walitti dhufan kuni 'Tobong Uloree' jedhama. Baga nagaan deebitan akka jechuuti. Kunis, bakki suni bakka argama dhala namaa akka ta'e eeruufi.

Gareewwan torbatu hawaasa Atekeer ijaare:

Itoophiyaa irraa: Nyaangaatomiifi Daassanach

Keeniyaa irraa: Turkaanaa fi Iteesoo

Sudaan Kibbaa irraa: Toposaa

Yugaandaa irraa: Kaaraamojaafi Teesoodha.

Gosoonni kunneen yeroo hedduu horiifi daangaa irratti waldhabu. Gageessitoonni hawaasaa garuu kuni kan ta'u afaan tokko osoo dubbataniiti jedhu.

Aadaa tokkollee qooddatu. Akkaataan mataa itti dhahaatan, manneen itti ijaaran, akkasumas kopheen isaaniillee gogaa re'ee irraa hojjetama.

Festivaalli kuni barana yeroo 5ffaaf giddugala 'Ekaales' jedhamuufi Lodwaaritti kan gaggeeffamu yoo ta'u sagantaa kana irratti meeshaalee hambaa isaaniis agarsiisu.

'Ekaales' jechuun guchii jechuudha. Kunimmoo gosoota hundaafu mallattoodha. Jarreen dhiiraas of bareechuuf itti dhimma bahu.

Bifni baallee sanaa gosa kam keessaa akka ta'an agarsiisa. Qubeelaan dubartoonni morma irratti rarraafatanis gosa kam keessaa akka ta'an hima. Calleen dubartoonni godhatan immoo bakka jiraatan hima.

Festivaalli kuni waggaa dhufu akka Itoophiyaatti taasifamu hawaasni kunneen waliigalaniiru.

Odeessa kana irratti dabalata