Nyaata daftee naaf dhiyeessuu didde jechuun keessummeessaa ajjeese

Keessumeessaan mana nyaataa lubbuun akka ooluuf yaalamus bakkichumatti du'e. Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Keessumeessaan mana nyaataa lubbuun akka ooluuf yaalamus bakkichumatti du'e.

Faransaayii magaalaa Paarisitti maamilli sandiwuchiin ajajate yeroon naaf dhiyaachuuf hin dandeenye jechuun keessumeessaatti dhukaasee ajjeese.

Maamilitichis sababii nyaatni saandiwiichiin ajajadhe ariitiidhaan naaf hin fidne jedhuun maamilima isaaf ajajame galaafate.

Poolisiin yakki ajjeechaa raawwate kunis qoratamaa jira jedheera. Kun kan raawwate guyyaa Jimaataa halkan Bahaa magaalaa Paaris bakka Nooyis Lii Giraandi jedhamutti.

Shakkamaan yakkicha raawwate jedhames bakkichaa akka miliqee fi ammallee akka hin to'atamne.

Gareen tajaajila ambulaansii lubbuu keessumeessaa kanaa oolchuuf yaalanis dargaggoon ganna 28 ta'ees lubbuun oolu hin dandeenye.

Waayiloonni dargaggaggoo ajjeefamee akka jedhanitti, maamilli Piizaa fi Saandiwuchii ajajachuun eeggataa ture hamma hojjetamee bahutti obsa dhabee ture jedhan.

Gochii ajjeechaa kanaatiis jiraattota naannoofi hojjettoota dukkaanaa [suuqii] naannichaa hedduu rifachiiseera.

Dubartiin tokko miidiyaa Faransaay tokkotti akka himtetti, manni nyaatichaa rakkoo tokkooillee kan hin qabneefi yeroo dhiyoo kan banamedha.

Jiraattotni tokko tokko akka jedhanitti ammoo naannichatti yakki akka malee dabalaa dhufeera.

Lakkoofsi namoota qoricha sammuu hadoochu fayyadamanii fi dhugaatii akka malee dhuganii garmalee daandii irratti baay'achuudha kan himan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata