Ijoolleen guyyoota 16'f galaana irra turan Xaaliyaan galuuf

Ijoolleen maatii isaan deeggaru of biraa hin qabne 27 Xaaliyaanii Laampedusaa gahan. Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Ijoolleen maatii isaan deeggaru of biraa hin qabne 27 Xaaliyaanii Laampedusaa gahan.

Ministirri dhimma biyya keessaa Xaaliyaan ijoolleen galaana irratti danqamuun guyyoota 16'f turan akka biyya isaanii galaniif eeyyaman.

Mormiin waahillan isaa irraa isa mudatus ijoolleen doonii humna waraanaa lubbuu baraartu keessa turan akka bakka Lampedusaa jedhamtu buufatan eeyyamaniiru.

Godaantotni biroon 100 tahan ammoo ammayyuu doonii waraanaa lubbuu baraartuu kan Ispeen keessa jiru.

Ministirri Muummee Xaaliyaan Juuseppee Koontee, nama yaada godaantota buufata doonii Xaaliyaaniin ala tursiisuun liqimfaman jechuun Maatiyuu Saalvinii ibsanii ture.

Jimaata darbes ministirootni lama sanada Saalviiniin godaantotni doonii lubbuu baraartuu irra jiran akka Xaaliyaan hin galle jedhu dhiyeessan hin mallatteessinu jedhanii ture.

Kaleessa ammoo xalayaa ministirri Muummee itti ergan osoo hin liqimfamiifiin akka godaantotni kunnen Xaaliyaan galaniif mallatteessan.

Sababni isaas imaammata godaantotaa ani hordofu kan faallessudha jedhan.

''Ijoollee maatii of biraa hin qabne galaana keessaa baasuuf hojiin eeggalle xumurameera'' jechuun toora tiwiiterii isaaniin ibsan, warri dooniidhaan lubbuu baraaran.

Imimmaan namoota hedduun booda jedhan. Haa tahu malee miiltoowwan waliin imalaa turan hedduun ammayyuu achi keessatti hafus ibsaniiru.

Ijoolleen lama maati waliin jiranii fi namootni gurguddoon kaan bakka jireenyaa namatti hin tolle keessa akka jiran dhaabbatni hojii tola ooltummaa kun himaniiru.

Maatiyuu Salviinii itti Aanaa Ministira Muummees tahee kan tajaajilu yeroo dhiyoon as imaammata godaantota irratti qabuun jaalatamummaa argateera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata