Alaaskaatti xalayaan bara 1969tti barreeffame qaruuraa keessaa argame

Feesbuukii Teeyler Ivaanoof irraatti maxxanfame Image copyright Tyler Ivanoff
Goodayyaa suuraa Xalayaa qaruuraa keessaa waggaa 50 booda argamee akka hiikamuuf karaa Feesbuukii gaafatame.

Jiraataan Alaaskaa qoraan funaansa deeme waan haaraa waggaa 50 dura barraa'e argatee gale.

Qaruuraa tokko akkuma argateen fudhatee galee yommuu waan keessa jiru baasu waraqaa ergaan irratti barreeffameerudha.

Haa tahu malee ergichi afaan Raashiyaan waan barreeffameef dubbisuu hin dandeenye. Kanaaf ergaa sana Feesbuukii isaa irratti maxxansuun akka hiikaniif gaafate.

Maqaan nama kanaa Teeyiler Ivaanoof jedhama. Ergicha kan barreesse nama doonii Raashiyaan bara 1969 gaafa Caamsaa 20 imalaa ture akka tahetti hiikameef.

Xalayaan kun miidiyaalee Raashiyaan gabaafamuu jalqaban. Bara sana doonii sana eenyutu oofaa ture jechuun faana dhahuu jalqaban.

Milkaa'aniis Kaapteenii doonittii yeroo sanaa Anaatoolii Bootsanenkoo argatan.

Namni xalayicha argate Ivaanoof qoraan barbaacha qe'ee isaa irraa km35 gara lixaatti bakka Shishmaaref jedhamtutti akka imale hime.

Sana booda akkuman argeen yommuun adda baasuuf yaalu akka malee jabaata jedhe.

Ilkaan koon harkiseen kutee ilaale jedhe. Keessi isaa gogaa akka taheefi qaruuraan sun foolii wayinii ykn alkoolii kan ture qaba jechuun miidiyaa Noom Nuuget jedhamutti hime.

Ergichi maal jedha?

''Nagaan koo isin haa dhaqqabu! Doonii haadhoo Raashiyaa gara Bahaatti imaltu VRXK-sulaak irraa.

Sii nama qaruuraa kana argatee nagaan si gaafadha. Xalayaa kana immoo gara teessoo Viladivostook-43 BRXF Sulak fi garee isaatti akka deebistuuf sin gaafadha.

Fayyaa gaarii, umurii dheeraa fi imala gammachuu isinii hawwina. Caamsaa 20,1969.'' qabiyyee xalayichaa ture.

Kaappiteen Bootsanenkoo waa'ee xalayaa kanaa yommuu gafataman gammachuudhaan imimmaan ofirra gad roobsan. Umuriin isaanii amma ganna 86 taheera.

Televizhinii Raashiyaa Rosiyaa1 jedhamutti aka himanitti'' Barreeffama harkaa koo fakkaata. Dhugumaan akkasuma! Indaastirii Qonna Qurxummii Bahaa! E-I-F-F''

Bootsanenkoon akka jedhanitti bara 1966 ijaarsa Saluk daawwataa akka turaniifi hanga 1970ttis achiin galaana irra qaxxaamuraa akka turan himan.

Ivaanof namni xalayicha argates akka akkamitti waan xiqqoon kun akas oduu guddaa tahuu dandeesse jedhe.

Garuu anis akana booda ijoolleekoo waliin qaruuraadhaan ergaakoon erga jedhe.

Barreesseen qaruuraa keessa godheen alatti fageessee dhiisa, eessa akka inni gahuu fi eenyu harka akka gahun ilaala jedhe.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata