Lammii Israa'el gammoojjii Affaar keessa duute maaltu qunname?

Ayaa Naamih Image copyright Aya facebook

Ayaa Naamih lammiilee Israa'el jahaafi lammiilee Itoophiyaa lama waliin ta'un ture bakka ho'aafi lafa gadi-aanaa addunyaa keenyaa kan ta'e Naannoo Affaaritti kan argamu gara Danaakilitti kan imalte.

Dubartiin umrii 22 kuni hiriyyoota ishee biraa baddee jennaan barbaadanii, duutees ishee argan.

Ayaan leenjii barattoota injinaringii ji'a tokkoof turu qophaa'e irratti hirmaachuuf ture barattoota kaan waliin gara Itoophiyaa kan dhufte.

Torban darbe gaafa Roobii leenjii isaanii xumuranii jennaan barattoota kaan waliin ta'uun gara Naannoo Affaar imaluun daawwachuuf kan kaayyeffatan.

Garee kana waliin kan imalte lammiin Itoophiyaa Tsideenaa Abbaadii BBC'tti akka himtetti, dubartii duute argamte waliin gaafa Kamisa galgalaa waliin akka turaniifi ''naguma akka turte'' ibsiti.

''Namni hunduu imala kanaan gammadee ture,'' kan jettu Tsideenaan guyyaa itti aanus haroo Afdeeraa irratti daakaa akka turaniifi bashannanuu isaanii dubbatti.

Sambata ganamas Ayaafi hiriyyoonni ishee gara lafa gadi-aanaa Danaakilitti imalanii sirriitti ilaaluuf muummee dhihoo jiruu ol yaaban.

''Fooliin keemikaala qabuufi haroo dhoo'insa volkaanoon uumame keessaa dhufuufi ho'a turen kanneen dadhabbiin itti dhagahame gara konkolaataa isaan fidetti deebi'anis kaan immoo imala itti fufani,'' jetti.

Tsideenaan akka jettetti, barattoota dadhabanii deebi'an keessaa Ayaan tokkodha. Inumaa daftee deebi'uu eegalte jette.

Boodarra Ayaan akka baddeefi barbaacha taasifameen kallattii biraan duutee akka argamte himti.

Garuu, barattoota deebi'aa turan keessaa kan badde Ayaa qofaa osoo hintaane kaanis akka jiran himti.

''Hiriyyaa koo argadhee faana ishee gara konkolaataatti hangan deebi'utti anis badeen ture'' kan jettu Tsideenaan ''bakki isaa waan walfakkaatuf barun nama rakkisa ture,'' jechuun BBC'tti himte.

Ho'iifi fooliin bakkichaa dhagaa baqurraa ol bahu akka ishee dhukkubseefi ''waan duutu akka itti fakkaate'' yaadatti.

Lammiin Israa'el baduun ishee erga beekamee booda jiraattonni naannichaafi poolisiin barbaacha taasisaniiru. Boodarras, dhaabbati Inshuraansii tokkos barbaacha irratti hirmaateera.

Ayaan duutee kan argamte yoo ta'u, reeffis kaleessa gaafa Dilbataa xiyyaaraan gara Finfinneetti deebi'eera.

Ayaan namni hundi kan jaalatuufi daftee namaan walbarti jechuun Tsideenaan ishee ibsiti.

Lammiin Israa'el kuni maaliin akka lubbuun ishee darbe hanga ammaa wanti beekame hin jiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata