Ameerikaan Huwaaweef ji'a sadii kennite

Namoota daandiirra deeman Image copyright Getty Images

Hoogganaan daldala Ameerikaa Wiilbar Roos qoqqobbiin dhaabbata teeknoolojii guddicha Chaayinaa, Huwaawee irra kaahame ji'oota sadii booda hojiitti akka jijjiiramu beeksisan.

Nageenya biyyaalessaaf na yaaddessa jechuun ture US kaampanii kana ji'a afur dura blaakliist jala kan galchite.

Hanga Wiixataatti murteen kun hojiitti jijjiirama jedhamee kan eegame ta'us, Sunillee xumuramee yeroon dabalataa ji'a sadii ida'ameera.

Ameerikaan Huawei irratti himata bante

Mobaayilli 'Huawei' rakkoo keessa galaa jira

Feesbukiin bilbilawwan Huawei irratti appii tolfachuu uggure

Huwaawee wajjiniin dhaabbileen hidhata qabu jedhaman 46 haaraan itti dabalamuun yeroo ji'a sadii dhufan keessatti biyyattiin waliin daldaluu dhaabdii jedhan Roos.

Dhorkaa kaampaanicharra kaa'ame osoo hin cabsiin dhaabbileen akka 'Google' Huwaawee waliin hojjechuu danda'us jedhameera.

Yeroon dabalataa ji'a sadii kennamuun maamiltoota Ameerikaaf faayidaa qabas jedhaniiru aanga'aan kun.

''Akka of itti madaqsaniif yeroo gahaa kennaafii jirra.''

Huwaaween gama isaan dhaabbilee isa waliin hidhata qabu jedhaman toora dhaabbbilee US qoqqobdutti makuun dantaa siyaasa biraa of duubaa qaba jechuun murticha mormeera.

''Murteen har'aa kun daldala Huwaaweerratti bifa kamiinuu dhiibbaa hin qabu'' jechuunis kaampaanichi beeksiseera.

Pireezidant Tiraamp Dilbata darbe Huwaaween ''kaampanii yoomiyyuu daldala waliin hin hojjenne ta'uu mala'' jedhaniiru.

Akkamiin sadarkaa kanarra gahame?

Huwaaween ji'oota darban muraasa sadarkaa idila addunyaatti dhiibba fi qorannoo jalatti kufee ture. Sababni ammoo mootummaa Chaayinaa waliin hojjeta kan jedhuudha.

US yeroo dheeraaf kaampaniin kun nageenya biyyaalessaa koof na yaaddessa jechaa turtee, ji'a afur dura ugguruuf murteessite.

Qoqqobbii kanaan Huwaaween teeknoolojiiwwan US kamuu hayyama mootummaan alattii fayyadamuu hin danda'u.

Huwaaween mootummaa Chaayinaa waliin hidhata addaa hin qabu, nageenya biyyaalessaafis yaaddoo mitii jechuun himata irratti ka'e fashaleessa.

Dubbiin Huwaawee kun waggaa oliif daldala bu'uureffachuun morkii Chaayinaa fi US gidduutti jabaateef agarsiisuu guddaa ta'eera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata