Paakistaan dhimma Kaashmiir mana murtii idil-addunyaatti geessuuf

Kaashmiir Image copyright ASIF HASSAN

Paakistaan waldhabdee Indiyaa waliin Kaashmiir irratti qabdu Mana Murtii Haqaa Idal-addunyaan akka naaf ilaalamun barbaada jette.

Paakistaan sochii kan kan eegalte Indiyaan qaama Kaashmiir bulchitu irraa mirga ofiin of bulchuu addatti keennitee ture haqu ishee hordofeeti.

Paakistaan gocha Indiyaa kanatti dallanuun hariiroo daldalaafi geejibaa addaan kuttee, Ambaasaaddara Indiyaas biyya ishee ariiteetti.

Kaashmiir biyyoonni lameenuu guutummaatti kan koo ta'uu qabdii jedhanii amanu. Amma biyyoonni lameen walakkaa walakkaa bulchaa jiraatanis baroota dheeraaf madda walitti bu'iinsaa turte.

Ministirri Haajaa Alaa Paakistaan Shaah Meehamood Kureeshi dhimma Kaashmiir Mana Murtii Haqaa Idila Addunyaatti geessuuf murteessineerra'' jedhan.

Murtee kanarra kan gahan ''dhimmoota seeraa hunda ilaalcha keessa galchuun'' ta'uus himan.

Himatichi adda durummaan sarbama mirga namoomaa Indiyaan uummata Kaashmiir harki caalaan Musliima ta'an irraan geessudhaa jedhameera.

Ministirri Muummee haaraan UK, Booriis Joonsan dhimmi Kaashmiir dhimma Indiyaafi Paakistaan taa'anii mariin furaniidha jechuun, marii bilbilaan Ministira Muummee Indiyaa Naariindiraa Moodii waliin taasisaniin dubbataniiru.

Pireezidantiin Fraans Imaanu'eel Maakroonis torbee kana Paarisitti Moodii yoo simatan dhimma Kaashmiir ni mariyatu jedhameera.

Kaashmiir naannoo gaarreen Himalayaa yoo ta'u, Paakistaanifi Indiyaatu anatu dhuunfata jechuun irratti waldhaba.

Lamaanuu qaama naannoo kanaa bulchan qabu. Qaamni Indiyaan bulu Jaammuufi Kaashmiir bulchiinsa addaati.

Bu'uura heera Indiyaa keewwata 370 irra jiruun naannoleen kun bulchiinsa adda kan jedhaman ta'uus, ji'a dura Indiyaan mirga bu'uura heeraa qabu kana kaasuun sadarkaa federaalaa irra gadi buusuun ishee mormii guddaa kaaseera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata