Gareen Itoophiyaa Ertiraatti imale hin milkaa'in hafe

Garee

Gareen Kubbaa miilaa Itoophiyaa umrii 15 gadii Ertiraatti walmorkataa jiru ramaddii isaa irraa darbuu dhabe.

Walmorkii taphattoonni biyyoota Bahaafi Giddugala Afrikaa irratti hirmaatan (CECAFA) baranaa kan qopheessite Ertiraadha.

Gareen waggoota dheeraa booda torban darbe gara Ertiraatti imale kuni tapha lama mo'amee tokko qixa bahun ramaddii isaa irraa darbuu dhabe.

Torban darbe Yugaandaatiin 3fi 0'n kan mo'amte Itoophiyaan, har'a immoo Ruwaandaatin haaluma walfakkaatuun 3fi 0'n mo'amte.

Sudaan Kibbaa waliin garuu 1 - qixa adda baatee qabxii qooddatte. Gareen Itoophiyaa Taanzaaniyaa waliin Dilbata tapha qabaatuus carraa ramaddii irraa darbu hinqabu.

Silaa ramaddii isaa irraa darbuu danda'e, Ertiraanis ramaddii irraa haala walfakkaatun darbite carraa walitti dhufu qabu turani.

Maaliif milkaa'uu dhaban?

Leenjisaan garee biyyaalessaa umrii 15 gadii Solomoon Makkaa gareen kuni walmorkii kanarraa muuxannoo horata jedhanii akka abdatan himu.

Kanaanis, carraa argatan itti fayyadamuu haala itti danda'amu foyyeessanii akka deebi'an dubbatan.

Leenjisaan duraanii garee biyyaalessaa Itoophiyaa Sawunnat Bishaaw taphattoota gareen Itoophiyaa waliin gidduu garaa garummaa umriitu jira jedhu.

''Hanqina dandeettii miti. Garuu, dorgomtoonni isaanii umuriin isaan caalu,'' jechuun himu.

Gareen kubbaa miilaa Itoophiyaa walmorkiiwwan garaa garaa irratti yeroo ramaddii irraa darbuu dhabu kuni kan duraa miti.

Odeessa kana irratti dabalata