Gaazixeessaan Taanzaaniyaa oduu dharaa himee jedhame hidhame

Jooseef Gaandiiy
Goodayyaa suuraa Jooseef Gaandiiy

Gaazixeessaan Taanzaaniyaa waa'ee polisoonni namoota yakkaan shakkamuun hidhamanirratti miidhaa qaqqabsiisaa jira jedhee gabaasee oduu sobaatii jedhamuun to'annaa jala olfameera.

Jooseef Gaandiiy dhabbata TV Watetezi jedhamuuf kan hojjatu yoo ta'u, miidiyaa kunis bara darbe Walta'iinsa Falmii Mirga Namoomaa (THRDC) jedhamuun hundeeffame.

Ibsa THRDC hidhamuu gaazexessaa Gaandiiy balaaleffachuun baase keessatti buufata poolisii Daare Salaam jirutti qabame hidhamu jedheera.

Gaazexeessaan kunis gara Iringaatti geeffamaa akka jiru ergaa tiwitiraatiin guyyaa Jimaataa ganama barreessee ture.

Iringaan iddoo poolisiin mirga shakkamtoota itti sarbuusaanii ilaalchisee dhaabbata TV Watetezi jedhamuuf ji'a Hagayyaa keessa irraa gabaasee turedha.

THRDC'n akka jedhutti, poolisiin gabaasa kanaaaf deebii akekkachisaa kenne akka ture beeksise.

Akeekachisaanis, ''Dhimma gabaasa sobaa fi burjaajessaa humni poolisiisifi gutummaatti mootummaa gadi xiqqeessuuf taasifamu kan akkasii gonkumaa obsaan bira darbuu hin dandeenyee'' jedheera.

''Namoota gabaasawwan sobaa fi burjaajjeessaa gabaasan irratti hordoffii akka taasisaniif, hogganaa humna tikaa ajajeera. Tokkicha to'annaa jala erga olfamanii booda tarkaanfiin seera irratti fudhatamaa,'' jechusaanii THRDC komaandara poolisii godina Iringaa kan ta'an Jumaa Bwire caqasuun.

Ji'a tokkon duras gaazixeessaan gabaasaa qorannootiin beekamuu Iriik Kabandeeraa hidhame ture.

Innis ammalleen mana hidhatti kan argamu yoo ta'u, Imbaasiiwwan Ameerikaa fi UK kan Taanzaniyaa keessaa dhimma haalli itti qabiinsa isaa yaaddoo qaban ibasaniiru.

Erga Pirezedanti Joon Magafuuliin kan maqaa masoo 'doozara lafa qotu'' jedhamuun beekaman bara 2015tti gara aangootti dhufanii kaasee, seerri midiyaan ittin to'atan jabaachuun, gaazeexaafi buufataaleen raadiyoo hedduun ''ni kakaasu'' jedhamuun hojii akka dhaabsifaman ibsameera.

Innis yeroo baayyee barreeffamoota motummaa qeeqan hunda oduu dharaa jechuun bilisummaan pireesii akka daangeffamu akeekkachisaan.

Odeessa kana irratti dabalata