Paawul Pogbaa: Gurrachummaan arrabsamuunkoo caalaa na jabeessa

Pogbaa, Maguiree, Raashfoord Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Pogbaa, Maguiree, Raashfoord

Taphataan sarara gidduu kilaba Maanchester Yunaayitid Paawul Pogbaa arrabsoon sababa gurraacha ta'uukootiin anarra gahu caalaa na jabeessa jedha.

Taphataan lammii Firaans kun arrabsoon akka kanaa sababii sanyiidhaan narra ga'u akkan cimee dhaloota dhufuuf qabsaa'u cimsee na kakaasa malee duuba akkan deebi'u na hin taasisu jedha.

Taphataan cimaa biyyi isaa akka Waancaa Addunyaa mo'attuuf guddaa gumaache kun tapha torban darbe Maanchester Yunbaayitid Woolviis waliin taphate irratti rukkuttaa penaaliittii hin lakkoofsisiin hafuu isaatiin miidiyaalee hawwaasummaarrati hedduu arrabsameera.

Hiriyyoonni garee Pogbaa keessa jiran hedduun isaanii arrabsoo isarra ga'e kanas balaaleffatanii turan. Manaajerri garee Kubbaa Miilaa Dubartootaa Ingilaand Fiil Neeviil ammoo taphattoota kubbaa miilaa akka miidiyaalee hawwaasaa "lagataniif" waamicha dhiyeesseera.

"Warri sanyiidhaan nama arrabsan doofaadha," jedha taphataan umurii ganna 26 Pogbaan.

Erga tiwiitera irratti barreesseen: "Akaakayyoonnikoofi maatiin koo dhaloonni ani amma keessa jiru akka bilisooman, hojii namaan qixa hojjetan, walqixa konkolaataa umataa fayyadamamaniifi kubbaa miilaa taphachuu danda'an gatii hedduu baasaniiru," jedhe.

Pogbaan ergaa isaa tiwiteraa kana yeroo qoodu suura mucaa ilmaa isaa baaddhatee suura qabsaa'ota mirga walqixxummaa guraachotaa durii kan akka Faassoo Antooniyoofi Maartiin Luutar Kiing bira dhaabbatee kan ka'een deggereeti.

Erga Adoolessaa Pogbaan tiwiitera irratti yeroo barreessu isa jalqabaadha.

Sanbata darbe Manaajerri Maanchester Yunaayitid Ole Gunnar Solskjaer namoonni sanyummaaadhaan nama arrabsan warra maqaa sobaan dhokatanii arrabsoo sanyummaarratti xiyyeeffate maxxansanidha jedhe.

Hiriyyaan Pogbaa garee tokko keessa waliin taphatan Maarkus Raashfoordillee akkasuma arrabsoo sanyummaaf saaxilameera.

Raashfoord tapha Sanbata darbe Maanchester Yunaayitid Kiristaal Palaas waliin taphatanii mo'amanirratti innillee rukkuttaa penaaliitti dhabuu isaatiin ture kan gurraachummaa isaatiin arrabsame.

Kun arrabsoo sanyummaa afraffaa torban lama keessatti uumamedha.

Taphataan sarara duraa Chelsii Taamii Abrahaam, akkasumas kan garee Riidiing Yaakuu Me'itees ergaa arrabsoo sababa gurraachummaa isaaniitiif isaanirra ga'eera.

Taphattoonni kunneen kan gurraachummaa isaaniitiif arrabsamanis rukkuttaa peenaaliitiii taphoota dhiyeenya keessatti lakkoofsisuu dhabaniidha.

Miidiyaa hawwaasummaa beekamaa Tiwiiter ammoo rakkoo kana dursee ittisuuf, akkasumallee ittisuudhaaf qaamolee dhimmi ilaallatu waliin "durseen socho'a," jedheera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata