Harmee lakkuun daha osoo jettu shan deesse

Harmee shan deesse Image copyright Daily Monitor

Haati lakkuun daha jettee osoo eegduu dubara sadiifi dhiira lama walumaa gala ijoollee shan godhatte.

Osoo hin eegin ijoollee shan godhachuu ishee akka rifatan miidiyaan Yugaandaa Deyilii Moonitaritu gabaase.

Baha biyya Yugaandaa kan jiraattu Aadde Sofiyaat Mutesii kana dura ijoollee lakkuu gaafa biraa immoo erga takkaa ijoollee sadii godhattee beekti jedhameera.

''Ijoollee shan godhachuun koo baay'eedhuma na ajaa'ibe. Sababni isaas kana dura mana yaalaa deemee yeroon qoratametti ogeessoonni fayyaa lakkuu akkan ulfaa'e natti himani,'' jechuun himte.

Akka gabaasa gaazexaa kanaatti, abbaan warraa duraanii harmee kanaa du'eera. Namni amma waliin jiraattu immoo ijoollee digdama qaba jedhameera.

Hospitaala Igaangaa Naakaavulee jedhamutti deessiftuu ta'u kan tajaajiltu Moowiriin Baabin gama ishiitin haatis taate ijoolleen ishiin godhatte haala gaarirra jiru jette.

''Dubartii shan deesse argee hin beeku. Yeroo hedduu lakkuu yookiin sadii fa'a kan dahan argeera. Daa'imman haala gaarirra jiraatanis kunuunsa ni fedhu,'' jetteetti.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata