Manni Murtii Baangilaadesh jecha 'durbummaa' jedhu sanada sirna gaa'ilaarraa haqe

Dubartiin heerumtu hennaa dibatti Image copyright Getty Images

Dubartoonni Baangilaadesh galmee sirna gaa'ilaarra durba jedhanii ibsachuun ammaan achi hin barbaachisu.

Manni murtii olaanaan biyyatti jecha ''durba'' jedhu ''kan hin heerumne'' jedhee bakka buuse. Filannoon biroo lamaan ''abbaan warraa kan jalaa du'e'' fi ''abbaa warraa kan hiikte'' kan jedhu garuu hin jijjiiramne.

Gartuun mirga dubartootaaf falmu jechi ''durba'' jedhu jecha qaanessaadha jechuun murtee mana murtii kana gammachuun simanna jedhan.

Misirroonni bultii ijaarratan haala gaa'ila isaanii amma booda himachuu qabu jedhe manni murtichaa addatti.

Biyya musilimootni itti heddummatan Baangiladeesh seerri gaa'ilarratti qabdu dhorka kan baayyisuu fi cunqursaa ta'uu gartuun mirga dubartootaaf falman kan qeeqan.

Shamarran biyyattii umrii ijoollummaatti gaa'ila dhaabbatu.

Manni Murtii Maal Murteesse?

Manni murtii jecha Afaan Beengaali ''Kumarii'' jedhu sanada galmee sirna gaa'ila keessaa akka haqamu murteesse.

Jechii kun dubartii hin heerumne ibsuuf itti gargaaru garuu, ''durba '' jechuudhas.

Ogeessi seeraa gartuu mirga dubartootaaf falmu kanaa bara 2014 himannaa banee sirni gaa'illi akkasii dubartoota kan qaanessuu fi iccitii dhuunfaa isaani kan sarbuudha jedhan.

Dilbata darbe manni murtii afaan Beeengaalii "obibahita" jedhu ''dubartii hin heerumne'' otoo ifa hin tahiin jechuu ibsa. Kanaaf jecha ''Kumari'' jedhun bakka buufameera.

Misirroonni wal fuudhan qopha galeessaa, kan hiikte ykn kan abbaan warraa jalaa du'ee jedhanii ibsachuu qabu.

Jijjiramni kun hojiirraa kan oolu ji'oota muraasa booda wayita murtoon mana murtichaa maxxanfamedha.

Ayinuun Nahaar Sidikuu dhimmicha kan hordofaa turte yoo ta'u, murtoo bu'uurati jechuudhaan mirga dubartoota Baangiladesh akka eeguuf gargaaru himte.

Namtichi sirna gaa'ilaa naannootti galmeessuu jijjiirama sanada haaraa aanga'oonni biyyatti amma ibsanitti eegaa jiraachuu ibseera.


Odeessaalee biroo walqabatan:

Odeessa kana irratti dabalata