Qondaalonni Sudaan Kibbaa walii galtee araaraa hojiitti hiikuuf

Mootumaa biyya bulchaa jiru waliin waldhabuun biyya bakkeetti baqatanii kan turan hoogganaan garee mormituu Sudaan Reek Machaar gara biyyasaaniitti deebi'an.

Obbo Reek Machaar Pirezidaanti Salvaa Kiir Mayaardiit waliin magaalaa Jubaatti wal arguun waa'ee akkaataa walii galtee araaraa hojiitti hiikuun danda'amurratti mari'achuuf jedhu.

Waggaa dura walii walgaltee araaraa kan mallatteessan gareen lameen sababii hooggantoonni lameen qaamaan walarganii hin mari'nneef walii galtechi hojiirra hin oolle.

Qondaaltonni lameen mootummaa tokko uumanii biyya nagaa fi tasgabbiidhaan bulchuudhaaf walii galteen irra ga'ame hojiirra oolchuuf guyyaan dhumaa Sadaasa dhufudha.

Reek Machaar Pirezidaanti Salvaa Kiir waliin walarguun dhimmoota jajjaboo irratti walii galan akkasumas egeree biyyaarratti mari'atanii kallattii ni kaa'u.'' jedhan dubbi himaan isaanii Michael Makuei.

Kanaan dura qondaaltonni lameen garee uummachuudhaan walwaraanaa tura.

Kanaanis namoonni kumaatamaan lakkaa'aman ajjeefamaniiru, miiliyoonaan kan lakkaa'aman ammoo qe'eerraa buqqa'aniiru. Biyyis hiyyummaaf saaxilamteetti.

Biyyoonni Baha Afriikaa araara biyyatti keessatti buusuuf hojjetaa turan walii galtee araaraa hojiirra oolchuun barfateera jechuun komataa jiru.

Aanga'oonni lameen hanga yoonaa walarguun walii galtecha hojiitti hiikuu dhabuusaaniittis mufataniiru.

Reek Machaar fi Salvaa kiir erga Eebla darbe Vaatikaan keessatti walarganii as walitti dhufanii hin beekan.

Yeroo sana Pop Firaansis qondaalota lameen miilatti kufuun araara wayita kadhatan mul'atanii turan.

''Mootummaan fedhii agarsiisuu qaba. Nageenyi uummanni keenya barbaaduuf jecha walii galtee araaraa hojiitti hiikuu qabu'' jedhan dubbi himaan garee mormituu Sudaan Kibbaa Pouk Both Baluang.

Kanaan duras bara 2015 keessa walii galteen araaraa mallattaa'ee utuu hojiitti hin hiikamin waggaa tokko booda walitti bu'iinsi magaalaa Jubaa keessatti dhalate, Obbo Machaar yeros biyyaa baqatan.

Akkaataa walii galtee kanaatti Obbo machaar Pirezidaantii Itti Aanaa ta'u.

Odeessa kana irratti dabalata