Shamarreen Iraan dirree kubbaa miilaa seente jedhamuun himatamte abidda ofitti qabsiisuun lubbuun ishee darbe

Deeggartootni kubbaa miilaa Iraan dubartootni kubba deeggaran diirree galuu akka hin dhorkamne duula gaggeessan Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Deeggartootni kubbaa miilaa Iraan dubartootni kubba deeggaran diirree galuu akka hin dhorkamne duula gaggeessan

Deeggartuun kubbaa miilaa Iraan torbee dura mana murtuu fuulduratti abidda ofitti qabsiifte lubbuun ishee darbe.

Shammarreen Iraann durree kubbaa miilaa galuun himatamte mana murtiitti dedeebi'uun beellamni ishee waan darbeef adidda ofitti qabsiisuun lubbuun ishee darbe.

Kun magalaa Teeraan mana murtii fuulduratti kan raawwate yoo tahu abbootiin taayitaa Iraan dubartootni istaadiyeemii akka hin galleef yeroo hedduu dhorku.

lammiileen Iraan biyyoota adunyaa garaagaraa keessa jiraatan dubbii dubartii kanaa hordofaa kan turan yoo tahu 'blue girl' jechuun halluu garee isheen deeggartu Esteqlaal jedhamaniin ishee waamaa turan.

Maqaa ishee dhugaa tahuu baatus shamarreen maqaa Sahar jedhamuun ibsamte ji'a Bitootessaa keessa dirree kubbaa miilaa seenuuf yaalteetti jedhamuun adabamte.

Erga guyyoota sadii hidhamteen booda mirga wabiidhaan gadhiifamuun himata ishee irratti banameef murtii mana murtii ji'oota jaha eegde.

Gaafa mana murtiitti dhiyaachuuf deemtu ammas abbaan seeraa guyyaa sanaa dhimma maatii ariifachiisaa isa mudateef jedhee beellama ishee dabarsuu dhageesse.

Booda yommuu bilbiula ishee fudhachuuf gara mana murtichaatti deebitu namni tokko yoo yakkamtuu taatee argamte ji'a jahaa hanga waggaa lamaa ishee adabsiisuu danda'a jedhee yeroo dubbatu dhageesse jedhama.

Yerosuma balbala mana murtichaatti abidda ofitti qabsiiste. Hospitaalatti fudhatamuun yaalii akka argattu taasifamtus lubbuun ooluu hin dandeenye.

Erga bara 1981 as Iraan keessatti dubartootni dirree kubbaa miilaa dhiirotni taphatan galuun akka daawwatan hin eeyyamamuuf ture.

Bara darbe qofa Teeraanitti tapha waancaa adunyaa akka daawwataniif yeroodhaaf akka eeyyamamuuf tahee ture.

Image copyright Getty Images

Ispoortii irratti dhorkaan akkasii akka seeraatti barraa'uu baatus calliseedhuma akka hojii irra oolu tahe jedha dhaabbanni mirga namoomaaf falmu 'Human Rights Watch.'

Kubbaa miilaa adunyaa kan bulchu FIFA'n dubartootni dirree galanii kubba akka daawwataniif eeyyamni kennamuuf qaba jechuun hanga Adoolessa 31 beellama kenneera.

Odeessa kana irratti dabalata