Dubartiin Nayimaar gudeeddiin himatte ofumaa himatamte

Neymaariifi dubartii gudeeddiin isa himatte Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Neyimaar durumaa himannaa Aadde Tirinidaade balaaleffataa ture

Biyya Biraazilitti poolisiin dubartii taphataa intarnaashinaalaa biyyattii Nayimaar hoteela Paarisitti na gudeedeera jette adeemsa seeraa waliin dhahun himate.

Najilaa Tirindaade fi abbaan warraashee duraanii, Estiveens Aalvens poolisitti sobuufi maqaa taphataa kanaa balleessuuf yaaluun himatan.

Taphataan Paaris Seent - Jeermen daba kamirraayyuu bilisa baheera.

Abukaatoon Aadde Tirinidaade immoo himannaan kuni akka isaan ajaa'ibe himan.

Kosmee Araawujo himannaa poolisii ni balaaleffatu. Maamilli isaanii Obbo Alvees waliin ta'un qarshiif jecha waan raawwatani miti jedheera.

'Saalqunnamtii waliigalteen raawwatu'

Dhimmi gudeeddii Neeyimaar irratti ka'e gaazexota Biraazil dabalatee miidiyaalee idil - addunyaa kaan irratti ijoo dubbii ta'e ture.

Dhimmi kuni jalqaba kan dhagahame baatii Waxabajji darbe keessa taphataan kilaba Faransaayif taphatu miidiyaa hawaasummaa Inistaagiraama irratti dhimma gudeeddii raawwachuun akka himatame viidiyodhaan as bahe yeroo dubbateetti.

Dubartiin kuni eenyu akka taate ibsa jedhus ergaafi suuraa Waatisaapp gubbaa jiru ifa godheera.

Ergaa viidiyoo irratti dabarseen kan inni kana godhef ''homaa akka hin raawwanne mirkanessuuf'' ture.

Akka inni jedhetti onlaayinii wal argan. Gara Faransaay akka dhuftu baasii ishee danda'e waligalteedhaan saalqunnamtii erga raawwatan.

Achiiti Aadde Tirinidaaden gara Biraazil deebitee akka ishee hube poolisitti himatte.

Inumaa Televijinii gubbaa mul'attees gaaffiifi deebii taasiste. Viidiyoo isaafi isheen wallolan agarsiisa jettees agarsiiste.

Booda garuu poolisiin Tirinidaade himate. Akka gabaasa AFP'tti inni humnaan loleera jedhu sobaa jechuun himateen.

Neeyimaar jalqabumaa maqaan na badeera jechuun isa himatame balaaleffataa ture

Yeroos Abbaan Alangee Saa'o Pooloo ragaan hin jiru jedhee himannaa isa irratti baname adda kutuun isa ani yaadatama.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata