Bara Haaraa Itoophiyaa: Buqqisaa - jala bultii bara haaraa Salaaletti

Ayyaana Ingiccaa ykn qunnii buqqifachuu Image copyright Gammadaa Olaanaa

Guyyaan har'aa ykn jala bultiin bara haaraa kun Salaaletti 'Buqqisaa' jedhamee kabajama.

Guyyaa itti shamarran Qunni buqqifatanii sirba boriif itti qophaa'anidha jedhu manguddoon Aanaa Kuyyuu Obbo Hamdee Abarraa.

"Shamarran ganama lafaa kaatee qunni buqqifachuu dhaqxi, dargaggoon ammoo shimala isaa qabatee, boruuf haala mijeeffachuuf lafa shamarran qunni buqqifatan dhaqa," jedhu.

Guyyaa boruu shamarran 'karameellaa' bitteefi dhaqxi dargaggeessi ammoo 'shittoo' biteefi dhaqa guyyaa jaalalaati jedhu.

Yeroo itti 'Wadaajii' ilaallatan ykn ammoo fuudhaa fi heerumaaf itti waal kaadhimmatanidha jedhu.

Guyyaan kun guyyaa loon kaloo ykn lafa dheedumsaa dhoowwamaa turetti gadi dhiifamanidha jedhu. Abbaan Warraa bullukkoo isaa uffatee loon isaatti baha.

Kaloon Adoolessa guyyaa 21 irraa eegalee dhoowwama, har'a galgala loon itti gadhiisu. Guyyaa loon itti quufanidha jedhu.

Erga horiin quufanii moonaatti galaniin booda manatti ol deebi'anii dhangaa qophaa'e nyaatu. Dhangaan qophaa'u Daabboo, farsoo fi Nuugii tumamee qophaa'udha.

Qophiin kun ji'a tokko dursee eegala akka jiraattuun magaalaa Gabra Gurraachaa Aadde Jamaayinesh Kabbee jedhanitti.

Image copyright Gammadaa Olaanaa
Goodayyaa suuraa Shamarran wayita Qunnii buqqifatan

Wayita shamarran Qunni buqqifatan, haadholiin ammoo dhangaa kana qopheessu jedhan.

"Daabboo fi Nuugiin erga cabee booda, warri dhiiraa daamotii ibsatu" jedhu Obbo Hamdeen.

Ateetee facaafachuu

"Wayita abbaan warraa daamotii ibsee deebi'u, haati warraa callee ishii miiccitee eegdi jedhan. Calleen kan ateeteeti, ateetee ishii haaromsiti jechuudha," jedhan.

"Calleen ateetee erga miiccamee booda, dhadhaa addaannoo, kan har'a ykn kaleessa raafamee akkasumas qiincee qopheeffattee, ateetee facaafatti" jedhu.

Qinceen garbuurraa qophaa'a. Meeshaan qinceen kun itti qophaa'u akka gundoo fi gingilchaa hundi haaraadha jedhu Aadde Jamaayinesh.

"Asham Asham, kan baranaan nu geeche egereen nu gahi, xixinnaa nuu guddisi guddaa keenya nuu bulchi, kan facaafnee alaa gabnu gahii nu nyaachisi, Asham asham kan seentu nagaan seeni, kan baatu nagaan bahi jenne facaafanna," jedhu.

Ateetee facaafachuun, bara haaraa gahuuf galateeffachuu yoo ta'u barri dhufu kan milkii akka ta'u kadhachuus ni dabalata.

Sana booda Abbaan Warraa eebbisee qincee dabalatee dhangaan qophaa'e maatii waliin nyaatama.

"Qinceetti barbareen itti hin godhamu, taliila baqsaa itti naqnee maatii keenyaaf kennina" jedhu.

Gaafas maaddii bal'isnee qopheessina jedhu. "Bal'ifnee si kadhannaa bal'isii nuu kenni, guuti nuu kenni guutnee sii laannaa jennee Waaqa kadhanna.

Bariitu isaa shamarran qunnii buqqifatan qabatanii mandararra deemanii sirbu.

"Kan dulloota ykn loon qabu dhadhaa kennaaf, kan waan kennu hin qabne ni eebbisu. Kan baranaan isin gahe egereen isin haa gahu, xixinnaan guddadhaa, guguddaan heerumaa jedhanii eebbisu," jedhu.

Yeroos shamarran ammoo Seesaa jedhanii warra kennaniif akkasumas Birraa faarsu jedhan.

'Seesaa, goofaree gootaa Birraan barite hooda' jedhani faarsu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata