Keeniyaatti barattuun laguu ishee dhufetti qaanofte of ajjeeste

Guraandhala 21 2015 keessa poosterii yeroo laguu maal gochu akka qaban dubartoota barsiisuuf fayyadamame. Image copyright Getty Images

Barattuun kutaa keessatti laguun ishee dhufee uffata danbii ishee irratti mul'ate qaanoftee lubbuu ishee balleesite.

Harmeen barattuu gannaa 14 of ajjeestee mucaan isaanii kutaa keessatti erga laguun ishee dhufee uffata ishee irratti mul'atee barsiisaan ishee waan ishee salphiseef qaanoftee of fannisuun akka duute himan.

Poolisiin maatii barattootaa 200 tahan mana barumsichaa alatti walitti qabamuun mormii dhaggeesisan gaazii imimmanessituun bittinseera jechuun miidiyaaleen Keeniyaa gabaasaniiru.

Keeniyaan bara 2017 manneetiin barnootaa meeshaalee dubartootni yeroo laguun isaan mudatu fayyadaman bilisaan rabsuu akka qaban seera baastee ture.

Haa tahu malee ammallee koreen paarlaamaa biyyattii irraa maaliif seerichi manneetii barnootaa hunda keessatti hojii irra akka hin oolle qorachaa jira..

Haati shammarree of ajjeestee barsiisaan ishee'' xurooftuu''jedhee arrabsuun kutaa keessaa akka baatu godhe jedhan.

Kun Lixa magaalaa Naayiroobii Kabiyaangee bakka jedhamuun beekamutti yoo tahu Jimaata darbe ture kan raawwate.

Barattuun kun of harkaa paadii ykn meeshaa dhiiga ofitti akka xuuxuf dubartootni yeroo laguun dhufu fayyadaman hin qabdu jedhanii uffata ishee irra waan dhangala'eef gadi baatee akka bakkee dhaabbattu taasifamte jechuun miidiyaa Keeniyaatti himan.

Barattuun kun waanta ishee mudate hundaa galtee harmee isheetti himuun yeroo bishaan waraabuu deemte akka of ajjeeste himan.

Maatiin barattotaas waliin tahuun gara mana barumsichaa dhquun karaa cufanii mormaa turan. Pooliisiin dhimma kana dhagahee tarkaanfii fudhachuu dhabuun maatii barattotaa mufachiiseera.

Poolisiin namoota mormiif bahanii karaa cufan shan adabuu beeksise. Manni barumsichaas cufamee jira.

Hogganaan mana barumsichaa deebii hin kennine. Hogganaan poolisii naannichaa ammaoo du'a barattuu kanaa ilaachisee qorachaa akka jiru ibseera.

Gabaasni UN 2014 bahe biyyoota Sahaaraan gadii keessatti barattota dubaraa 10 keessa tokko [1] sababa laguudhaan mana barumsaa hafu.

Akkuma biyyoota Afrikaa kaanii dubartootni hedduun Keeniyaa keessaa meeshaa qulqullinaa yeroo laguu fayyadaman bitachuu hin danda'an.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata