Barreeffamni qaruuraan ergame lubbuu namootaa baraare

Krystal Ramirez (bitaa), Hunter Whitson (gidduu), Curtis Whitson (mirga), fi garee baraartotaa Image copyright CBS - Newspath video
Goodayyaa suuraa Krystal Ramirez (bitaa), Hunter Whitson (gidduu), Curtis Whitson (mirga), fi garee baraartotaa

Maatiin miseensa sadi of keessaa qabu fincaa'aa galaanaa gidduutti ugguramanii turan erga ergaan qaruuraa keessa kaa'ame laga sanarra bololi'ee namoota bira ga'ee baraaraman.

Curtis Whitson, haada manaa isaa fi ilmasaa umurii waggaa 13 waliin ture daawwannaadhaaf ba'anii giddu gala Kaalifoorniyaa keessatti kan fincaa'aa bishaaniin waxabajjii darbe ugguraman.

Karoorri isaanii laga Arroyo Seco jedhamu kan Kaalifoorniyaa keessatti argamu haga dhumaatti hordofuuu ture, dhumarratti garuu fincaa'aa guddaa lagichaan uumame gidduutti qabamanii ba'uu dadhaban.

Wayita bakka fincaa'aa ga'an funyoo ykn haadaarratti rarra'anii ce'uun gara kaampii imaluuf ture karoorri isaanii.

Garuu guyyaa sadaffaasaaniitiin maatiin kun fincaa'aa guddaa meetira 15 dheeratuun marfamanii of argan.

Funyoon ykn haadi isaan abdatanis isaan bira ga'uu hin dandeenye.

Lukaan deemuufis galaanni saffisa guddaadhaan waan yaa'uuf itti seenuu hin dandeenye.

Kallattii arfaniin marfamanii argaman jechuudha.

Bakka sana neetwoorkiin waan hin jirreef bilbiluu hin dandeenye.

Isa booda Obbo Whitson karoora baasan, xalayaa barreessuu.

''Bakka finca'aa laga Arroyo Seco jedhamuutti ugguramnee jirra. Adaraa nu gargaaraa'' ergaa jedhu ture.

Obbo Whitson xalayaa kana barreessanii erga qaruuraa harkaa qaban keessa kaa'anii booda bishaanirra gadi dhiisan.

Image copyright Cindi Barbour
Goodayyaa suuraa Curtis Whitson ergaa barreeffamaa qaruuraa kana keessa kaa'uun bishaanirra gadi dhiise

Qaruuraan ergaa Obbo Whitson of keesaa qabu kun naannoo meetira 400 erga galaanarra deemee booda namoota biroo akkuma isaanii daawwannaaf ba'aniin argame.

Sana booda ergaan garee baraartotaa erga ga'ee booda maatiin Obbo Whitson Waxabajjii 15 halkan walakkaa bakka itti ugguramanii baafaman.

Obbo Whitson carraa isaan qaban ergaan qaruuraadhaan ergan nama bira ga'ee namni isaan qaqqabuudha, utuu ergaan sun nama bira hin geenye ta'ee carraa biraa hin qaban ture.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata