Miseensi paarlaamaa Keeniyaa xiyyaararratti dhuufuu to'achuuf seerri akka ba'u gaafatan

Liliyaan Achiyeeng Gogo Image copyright Parliament of Kenya

Miseensi paarlaamaa Keeniyaa, hojjattootaa xiyyaaraaa gargaaruuf imaltoota xiyyaara keessatti dhuufaan to'achuuf seerri akka ba'u gaafatan.

Bulchiinsa Lixa Keenniyaa bulchiinsa Raagwe kan bakka bu'an miseensi paarlaamaa Liliyaan Achiyeeng Gogo, imaltootni xiyyaara keessatti dhuufaan imaltooti kaan waan itti hin tolleef rakkoo nageenyaa uumaa jiru jechuun paarlamichatti himteetti.

"Wantii yeroo baay'ee dagatamu tokko hedduummina dhuufuu xiyyaara keessaati...Yoo hin to'atamiin namoota jeeqee rakkoo nageenyaa uumuu danda'a" jedhan.

Miseensi paarlaamaa kun dhimma marii yakkootaa xiyyaara keessatti dalagaman foyyeessuu irratti hirmaachaa turani.

Yaada Aadde Liliyaan dhiyeessan keessaa tokko hojjeettoonni xiyyaaraa qoricha dhuufuu dhorku imaltootaaf raabsuu akka danda'an taasisuudha.

"Nyaataa imala irratti dhiyeessinu filachuufi mala yaalii dhuufuu namaa to'achuu danda'u qabaachuuni," jedhan.

Dhufuun waanta nama aarsuu danda'u wanta ta'eef imaltoota gidduuti lola uumuu danda'a jechuun Aadde Liliyaan ibsaniiru.

"Xiyyaara keessatti dhuufuun waan badaa dha. Qorichaa akka 'Eno' qabaachuu qabna...kun ta'uu qabas seeraa keessas wanta galuu qabudha."

Dabalataaniis, Aadde Liliyaan balaliiwwan biyyaa keessaas ta'e alaa ogeessa fayyaa akka qabaataniifi hangi alkoolii imaltoonni fayyadaman akka to'atamu gaafataniiru.

"Machiin balalii xiyyaara keessaa isa lafatti ta'u caalaa hamaadha."

Mala kana ittiin to'achuufi hordofuu dandeenyu qabaachuu qabna. Dabalataanis haalliifi seenaan fayyinaa imaltoota nageenyaa isaaniif jecha utuu dhugaatiin hin kennamiiniif dura ilaalamu qaba jedhaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata