Intalli mootii Sa'udii nama ujummoo bishaanii hojjatu ukkamsuun Paarisitti itti murtaa'e

suurri bara v2015 ka'e
Ibsa waa'ee suuraa,

Intalli mootii Sawudii Hassa obboleetii ilma mooticha Mohaammad bin Salmaaniiti

Intalli mootii Sa'udii murtoo ji'oota 10 erga isheen hojjataa ujummoo bishaanii mana jireenyaa qananii ishee kan Paarisitti argamu keessatti reebdee fi ukkaamsite booda itti murtaa'e.

Hassaa bint Salmaan ganna 43 yoo taatu obboleetii ilma mootii Sa'udii Mohaammad bin Salmaan fi intala mooticha bin Salmaaniiti.

Himannichi kan irratti baname erga isheen eegduu ishee hojjataa ujummoo bishaanii kan mana ishee keessatti suuraa kaasaa jiru akka reebu itti himte booda.

Hojjetaan bishaanii Ashiraaf Iid akka jedhetti eegduun lafarratti erga ciibseen booda akka luka ishee dhungatu dirqamsiiseen.

Guyyaa Kamisaa manni murtii Faransaayi intalli mootii yakkamtuudha jedheera.

Intalli mootichaa bakka isheen hin jirretti ture manni murtii murtoo kan dabarse.

Haaluma kanaan qarshii 320,000 (yuuroo 10,000) akka kaffalatu taasifameera. Kanaan dura murtoo itti murtaa'e haaltee turte.

Eegduun ishee Raani Sa'idii murtoo ji'oota saddeetii fi qarshii 160,000 (yuuroo 5,000) akka kaffalu godhameera.

Murtoo booda abukaatoon intala mootichaa Hasaa kan Faransaayitti argamu Imaanu'eel Moyinee murtoon kun "kan fudhatama hin qabnee fi dhugaarra kan fagaatedha" jedheera. Akkasumas ol iyyannaa akka galchaan himeera.

Maaltu ta'e?

Waggaa sadii dura Fulbaana bara 2016'tti Obbo Iid ujummoo bishaanii cabe sirreessuuf mana jireenyaa intala mootii gamoo magaalaa Paaris darbii 5rra jirutti waamame.

Hojjataan bishaanii lammii biyya Masirii hojiif barbaadee kutaa dhiqannaa suuraa kaasaa ture.

Intalti mootii garuu balaqqee ishee daawwitii keessatti mul'ate kaasuu isaan arguu isheetti aarte jedhame. Achiiti Obbo Sa'id waamtee Obbo Iidin akka hidhee reebu goote.

Akka hojjataan ujummoo jedhutti dirqiidhaan akka luka ishee dhungatu taasifamuu fi sa'aatii dheeraa akka manaa hin baanee dhorkamuusa dubbata.

Yeroo ta'e immoo intalli mooticha akkas jedhanii turan: "Saree kana ajjeessi, jirachuu hin qabu inni."

Akka eegduun jedhutti, "qabeenii ture, achi booda waan ture hin beeku."

Akka hojjataan ujummoo suuricha gurguratuu akka barbaadu dabaluun himeera. Akka seera Sa'udiitti suuraa intala mooticha kaasuun seeran dhorkamaadha.

Intalli mootichaa Hassaa eenyu?

Miidiyaan mootummaa Sa'udii keessatti hojiilee tola ooltummaa fi mirga dubbartootaaf falmachuun beekamu.

Akkuma wanti hojjetaa bishaanii irratti raawwaten osoo hin turin biyya Faransaayii akka gad dhiiftee baatetu himama.

Manni murtii biyya Faransaayii Bitootessa bara 2018'tti ajaja hidhaa irratti baasee ture. Kunimmoo, achuma biyya Sa'udii Arabiyaa akka turtu ishee dirqe.

Abukaatoon ishee himannaa irratti argamuu waan hin dandeenyeef karaa 'skype' akka argamtu gaafateera jechuun isaa gabaafameera.