Haleellaa 9/11: Ameerikaan maqaa namoota haleellaa 9/11 keessatti hirmaatanii himannaa Sawudiirratti ifa baasuuf jetti

Gamoo New York bara 2001 haleellame Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Haleellaa 9/11 irratti namoonni 3,000 ta'an du'aaniiru

Dipartimeentiin Haqaa Ameerikaa maqaa namoota Sawudii Arabiyaa himachuun haleellaa Fulbaana 11 bara 2001tti hidhata qaban jedhe ifa baasuuf.

Akka dipartimaantiin Haqaa jedhetti odeeffannicha abukaatoo maatii miidhamtootaaf akka qoodan himaniiru. Eenyuummaan namoota kanaa garuu ummaataaf ifa akka ta'u wanti beekamu hin jiru.

Miseensota al- Qaayidaa 19 haleellicha raawwatan keessaa 15 lammiilee Sawudii turan.

Bara 2004 komishiiniin 9/11 haleellicha akka qoratuuf hundaa'e mootummaan Sawudii al-Qaayidaadhaaf gargaarsaa maallaqaa gootetti kan jedhurratti ragaa tokkollee hin arganne.

Haa ta'uu malee bara 2012 FBI lammiilee Sawudii Fahad al-Tumaarii fi Omar al-Bayoumi haleellicha deeggaraniiru jechuun qorannoo irratti gaggeessaa ture.

Fahaad Tumaarii qondaala qonsila Sawudii kan ture yoo tahu Omar Ahimed al-Buyaamii ammoo basaasaa mootummaa Sawudiiti jedhamee shakkamuun qoratamaa ture.

Qorannoon FBI ammoo nama sadaffaan akka jiru gabaasa baaseera. Haa tahu malee maqaan nama sanaa dhokatee tureera.

Maatiin midhamtoota mootummaa Sawudii irratti himannaa banaanii ammoo eenyummaan nama kanaa akka ifa tahu gaafachaa jiru.

Fulbaana 9 bara 2001, miseensoonni al-Qaayidaa gamoo Giddu gala Daldala Addunyaa kan Niwu Yoork keessatti argamu fi Peentaagoon DCtti argamu irra xiyyaara ugguranii turan baasuun haleellicha raawwatan.

Sawudiin walitti dhufeenyaa namoota haleellaa kana keessatti hirmaatanii haalaa turte.

Dipartimeentiin Haqaa USA maal jedhe?

Gaafa Kamisaa dameen haqaa kun akka jedhetti maqaa aanga'oota Sawudii kanneen akka ifa baasuuf abbaa Alangaa waliigalaa Wiiliyaam Baritti kennameera.

Haluma kanaan obbo Bar icciiticha akka mootummaa hin kadhannee fi eenyummaa aanga'aa Sawudii keessatti hirmaate jedhee maatii miidhamtootaaf akka qoodan himaniiru.

Abukaattoon maatii miidhamtootaa namoota haleellicha keessatti hirmaataniiru jedhamuun ibsan lamaan caalaa kan maqaan dhokfame kun qondaala ol aanaa Sawudii tahuu danda'a jedhan.

"FBI fedhii maatii miidhamtoota maaltu akka raawwatame beekuuf qaban ni hubata.Akkasumas namoota balleessan akka gaafatamanis ni godha," jedheera dipartimeentichi.

Abukaatoon maatii hidhamanii akka jedhanitti namoonni maqaan isaanii ifa hin taane kunneen aanga'oota buleeyyii Sawudii ta'uu danda'u jedhaniiru.

Maatiin miidhamtootas murtee kana fudhataniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata