Lammiin Afrikaa Kibbaa tokko daa'ima ganna torbaa mana fincaniitti gudeeduun himatame

Nikoolaas Niinoo Lammii Afrikaa Kibbaa gudeeddii daa'ima waggaa torbaan himatame Image copyright PA Media
Goodayyaa suuraa Nikoolaas Niinoo Lammii Afrikaa Kibbaa gudeeddii daa'ima waggaa torbaan himatame

Afrikaa Kibbaatti namtichi Nikoolaas Niinoo ganna 21, bara darbe daa'ima ganna torbaa mana nyaataatti yeroo isheen mana fincaanii deemtu qabee gudeeduun himatame.

Qorannon isaa torban tokkoo gaditti kan xumurame yoo tahu, mana murtichaattis balleessaa hin hojjenne jechuun waakkateera. Mana fincaanii kanan deemees qoricha fudhachuuf yoo ta'u, achi keessatti mucayyoo tokko bifa miira saalaa kakaasuun arguun akka itti dhiyaate ibse.

Abbaan seeraa Mokhiinee Mosopa yaada isaa hin fudanne. Manni murtichaa himatamaan yeroo daa'imni ganna torbaa kun taphattu arguun yeroo isheen mana fincaanii deemtu hordofuun mana dhiqannaa keessatti uffata irraa baasuun gudeedeera jedhe.

Manni murtichaa giraafii haala akkamiin hordofee akka gudeedee fi ajjeesuuf sodaachisuu kan jedhu ilaaleera.

Kan ragaa irratti baate tokko harmee daa'ima gudeedamtee yoo taatu namni Niinoo jedhamu kun osoo inni mana dhiqannaa keessatti daa'ima koo waliin qullaa dhaabbatuu argeera jetteti.

Akka harmeen mucayyoo jedhanitti, daa'ima gargaarsaaf iyyitu baraaruuf yeroo balbala mana dhiqannaa banuuf jedhetti himatamaan na hin jeeqiinaa akka isaan jedhe ture himan.

Gochaan kun miidiyaalee hedduun kan gabaafame yoo tahu, adabbii cimaan akka irratti darbuu qabus gaafatamaa tureera.

Yakka dhiyeenya kana biyyichatti raawwatan keessaa miidhaan dubartootaafi daa'imman irratti raawwatu akka malee dabalaa dhufeera.

Pirezidaanti Siiriyaal Raamaafoosaa yakki akkanaa labsii yeroo balaa hattatamaa biyyaalessaati jedhanii, ''tarkaanfii cimaan'' akka fudhatamu waadaa galaniiru.

Manni murtii Onkoloolessa 16 gaafa deebii'ee hojii kan eegalu yoo ta'u, abbootiin seeraa adabbii waggaa meeqaa tahuu qaba kan jedhu irratti falmii gaggeessu.

Odeessa kana irratti dabalata