Afrikaan Kibbaa maatiin ijoollee manatti adabuu ilaalchistee murtoo haaraa dabarsite

Ijoollee naamusa gaarii barsiisuuf tooftaalee hedduun jiru jedhee adabbii qaamaa geessisuun ammoo seeraan ala jedhe. Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Ijoollee naamusa gaarii barsiisuuf tooftaalee hedduun jiru jedhee adabbii qaamaa geessisuun ammoo seeraan ala jedhe.

Manni murtii heeraa Afrikaa Kibbaa manatti ijoolleee akka malee adabuun mirga isaanii sarbuu waan taheef dhaabbachuu qaba jedhe.

Sababii kamiin iyyuu akka adabbiitti ijoollee irra miidhaa qaamaa geessisuun heeraan aladhadha jedhe manni murtichaa.

Ijoollee naamusa gaarii barsiisuuf tooftaalee hedduun jiru jedhee adabbii qaamaa geessisuun ammoo seeraan ala jedhe.

Qorannoo manni murtii ol-aanaa abbaan osoo ilmi isaa ganna 13 poornoogiraafii ykn viidiyoo waa'ee saal-qunnamtii ilaaluu argee reebe ykn adabbii qaamaa irraan gahes manni murtichaa akka akka itti fufuuf akka deeggaru ibseera.

Abbaan ilma miidhame jedhamee akkaataa amantaa kootti yoo ilmi koo balleessaa hojjete adabuuf mirgan qaba jedhee mormeera.

Manni murtichaa garuu adabbiin qaamaa fudhatame heeraan ala jechuun ibse.

Gareen Walabummaa Amantaa Afrikaa Kibbaa ammoo murtoo manni murtii heeraa biyyichaa har'a dabarse kana mormeera.

Akkaataa amantaa keenyaatti yoo daa'imni kee balleesse adabii guddisi jechuun kan macaafa qulqulluun ajaju cabseera murtoon mana mana murtichaa jechuun morman.

Haa tahu malee Sheeboo Mokoonaa dhaabbata mit-mootummaa mirga ijoolleef falmu irraa murtoo mana murtichaa sirriidha jechuun simachuu BBCtti hime.

Ijoollee irra miidhaa geessistee amala isaanii sirreessuu hin dandeessu waan jedhutti waliigalla jechuun BBCtti hime.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata