Guyyaa daandiiwwan konkolaataarraa bilisa itti tahan
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Mata dureewwan walitti dhiyaatan