Daandiin Xiyyaaraa Jaappaan sirna teessoo agarsiisu hojiirra olchu beeksiise

crying baby Image copyright Andrey Popov

Daandiin Xiyyaaraa Jaappaan sirna teessummaa xiyyaaraa bakka ijoolleen taa'anii jiran mul'isu ifa godhe.

Immaltoonni wayita daa'ima umuriisaanii waggaa lamaa gadii waliin imalanni mallattoo "ijoollee" jedhu imaltoota ni mul'ata.

Imalaan tokkoakka, malli kunis bakka 'daa'imman boo'uuf karoorfatan'' eessa akka ta'e adda baasuuf na gargaara imala daandii qilleensaa sa'aatii 13 fudhatu keessatti jedheera.

Garuu namoonni tokko tokko ammoo faallaa yaada kanaa dhaabbachuu obsuu qabda jedhaniiru ergaa tiwitaraatiin. Namoonni biroo immoo rakkina sagalee daa'imman boossuu karaa 'earphone' ttin haala salphaa ta'een balleessuun ni danda'ama ture jedhu.

Daandiin Xiyyaaraa Jaappan marsariitii isaaniirratti "bakka ijoolleen taa'uu danda'an imaltoonni beekuu qabu" jedha .

Haa ta'u malees sirnichi guutummaatti waan hinsakkatta'amiin yoo kallattiin tikkeetii bitatan malee bakkicha adda baasee mullisu dhiisu danda'a jedheera dhaabbattichi.

Maammilli daandii qilleensichaa Raahaat Ahmad ammoo guyyaa Kibxataa fuula tiwiitaraa isaarratti daandiin xiyyaara Jaappan bakka ijoolleen taa'an "akeekkachiisuu" isaatiif galateeffattee jirti.

"Wanni kun bakka hundatti dirqama ta'uu qaba," jedhe. Dabalataanis Daandiin Xiyyaara Kaataaris "itti yaaduu" qaba jedheera.

"Imala kiyya torbe lamaa dura Niiw Yoorkii irraa gara Doohaatti imaleenitti ijoollee bossu sadiitu na quunname," jechuun dabalee dubbata.

"Isaan daa'imman, nullee yeroo ta'e akkas turre. Obsa qabaachuu qabna yookiin immoo kaartaa bakka taa'umsa daa'immanii, namoota hafuura baafatanii, namoota dhuganii yookiin immoo wantoota baay'ee jireenya keenya keessatti deemu," jedha tiwiitarri G Suundar.

Andiriiwu Liim immoo akkas jedhe: "Anis akkuma kee natti dhagaham ture. booda garuu eega mucaa kiyyaa argadhe ijoollee waliin imaluun maatiidhaaf hammam rakkisaa akka ta'e hubadheera.

"Yoo daa'imman bohan waliin deemuun si aarsa ta'e, osoo deemtee ilaaltee immoo ani si caalaa gammada."

Deerdraa Hardiimoon: "Daa'imman karooraa booyyichaa yookiin iyyaa qabaachuu hin danda'an."

Jeenee Joonsa: "Ohhh...deemii eerfoonii san fudhuu guyyaa kee ittiin dabarsi."

"Namoonni xiyyaara keessatti waa'ee iyya daa'immanii qeeqan naaf hin galu. Eerfoonii kiyya godhee homaa hin dhagahu."

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata