Shimallis qaamolee mikaa'ina Irreechi Finfinneetiif gumaachan galateeffate

Pireezidantii itti aanaa MNO Obbo Shimallis Abdiisaa

Pireezidantii itti aanaa MNO Obbo Shimallis Abdiisaa qaamolee Irreechi Finfinnee milkiinaan akka xumuramu gumaachan hunda galateeffatan.

Daandiin cufaa ta'ee bakka tajaajilli adda cite jirutti, simannaa jirattootni magaala Finfinnee keessummootaaf taasisaniifis galata qaban ibsaniiru.

Ayyaanni Irreecha Hora Finfinnee sabaafi sablamoonni akka aadaa isaanitti simatanii faaya aadaa isaaniin irratti hirmaachuu isaaniifis galateefataniiru.

Sirni kun Itoophiyummaa akka kami guddisuun akka barbaachisu agarsiiseeras jedhan.

Ayyaanni Irreecha ayyaana nagaa, tokkummaa fi dhiifamaa ta'uu isaa qabatamaan mul'isuun danda'ameera jedhan.

Lammiileen Itoophiyaa waliif yaaddoo osoo hin taane waliif foon, irreefi human akka walii ta'an aadaan isaanis kan waliinii ta'uu ayyaana kanarratti agarsiisaniiru jedhan.

Akkasumas MM Dr Abiyi Ahimaad yaada dhiyeessuurraa kaasee ayyaanni Irreechaa kun Finfinneetti akka kabajamu gahee guddaa bahuu isaaniif maaqaa Ummata Oromoon galateeffatan.

Ayyaanni kabajamaan kun akka hin milkoofne qaamoleen rakkoo uumuun gufachiisuuf yaalii adda addaa taasisaa turanillee hin milkoofnefi; kana boodas hin milkaa'uuf jedhaniiru

Qaamoleen nageenyaa ayyaanni kun nagaan akka xumuramu shoora olaanaa bahaniis galateffataniiru.

Akkasumas Irreecha Hora Arsadee bor kabajamuufis qophiiin xumuramuu himaniiru.

Gama biraatiinis Minitirri Eeguma Fayyaa itoophiyaa Dr Amiir Amaan garee oggeeyyoota fayyaa gargaarsa hirmaattoota Irreecha Hora Finfinneetiif wallansaa kennuuf adabaabayi Masqalaatti argama hundaaf maqaasaaniifi Minsitira Fayyaatiin galateeffataniiru.

Galata isaanii kanas karaa ergaa tiwiitaraa Afaan Amaaraatiin barreessaniin akka asiin gadiitti qoodaniiru. Akkasumas lammiilee Itoophiyaa hundaan baga Ireechaan isiin gahe jedhaniiru.