Irreecha 2019: 'Oromoon akka galaanaatti dambali'ee Hora lamaanitti nagaan Irreefatee xumure'

Dargaggoota ayyaana Irreechaa irratti argaman

'Oromoon akka galaanaatti dambali'ee hora lamaanitti nagaan Irreefatee xumure,' jedhan Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa.

Irreechaa malkaa Finfinnee fi Bishooftuutti irreefatame ilaalchisuun BBC waliin turtii kan taasisan Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa, ayyaanni Irreechaa baranaa irratti naamusni hirmaattonni agarsiisan hedduu kan nama boonsudha jedhan.

"Oromoon akka galaanaa dimbili'ee nagaan irreefachuu isaatiif, uummata bal'aa Oromoo akkasumas Uummmattoota Itoophiyaa biroo kan gammachiiseedha. Anillee baayyee itti gammadeen jira." Jedhan.

Naannolee biyyattii biroo fi biyya alaatirraas namootni baayinaan hirmaatanii sirna Oromoo kana daawwataniirus jedhan.

"Guyyoota lamaan kana Oromoon uffannaa aadaa isaatiin, alaabaa fi waan eenyummaa ibsuun miidhagee ayyaanicha bareecheera. Keessumaa tasgabbii fi waldanda'uun irreeffattootaa kan dinqisiifatamudha." Jedhan.

Oromoon qabsoo diddaa gabrummaa waggoota darbanii irratti aarsaa guddaa kan kanfale ofiif qofa osoo hin taane bilisummaa uummata biyyattiif waan ta'eef irreecha Finfinnee jaarraa tokkoo fi walakkaa booda irreefatame kana saboonni biroos itti gammaduu himan.

Ayyaanii Irreeffannaa Hora Finfinnee fi Bishooftuu kuni akka milkaa'inaan xumuramuuf seektaroota mootummaa fi qeerroo fi qarree tumsa taasisanis galateefataniiru abbaa Gadaa Goobana Hoolaa.

Gama biraan ayyaanni Irreecha Hora Harsadii karaa nagaatin bifa aadaasaa eeggateen xummuramaa jira" kan jedhan ajajaan poolisii magaala Bishooftuu Komaandar Tolosaa Haayiluu eegumsa nageenyaa ayyaanichaaf qophii cimaa taasisaa turuu isaanii BBCti himaniiru.

Ayyaanichi nagaan akka xummuramuf qaamolee addaa addaa walin mari'achaa turuu isaanii kan himan Komaandarichi guyyaa jalabultiis halkan guutuu hojiin sakata'iinsaa fi nageenya eegsisuu hojjetamaa buluu himan.

"Namni hunduu nagaa jechuu hin dandeessu. Inni waan hin taane fuudhee galee hawaasaratti miidhaa akka hin geessisne eegumsi fi sakatta'insi iddoo adda addaatti adeemsifamaa ture" jedhan Komaandar Tolosaan.

Sakatta'insa taasifamaa tureen wanti balaa geessisa jedhamee shakkamee qabame akka hin jirres dubbatan.

"Hawaasni magaalichaa keessummoota dhufan dallaa ofii keessa galchee, uffata kenneefi bulche" kan jedhan Komaandar Tolosaan tumsa hawaasni magaala Bishooftuu fi naannoshee taasisan galateeffatan.

Foollee, abbootii qabeenyaa, miseensoota tajaajila poolisii hawaasaa fi dargeeyyii magaala Bishooftuus galateefataniiru.

Dhumarrattis komaandarichi "akkuma amma hojenne kanatti qindoominaan yoo hojenne nageenya magaalaas ta'ee naannoo Oromiyaa mirkaneessuu dandeenya" jechuun himaniiru.