Teekinooloojii -Afrikaa: Riwaandaan 'smart phone' Afrikaa isa jalqabaa hojjette

Bilbila harkaa(smart phone) Image copyright Pool Kagamee

Riwandaan bilbila harkaa ammayyaa 'smart phone' guutummaatti Afrikaa keessatti yeroo hojjetamu kan jalqabaa ta'e hojjettee agarsiisaaf dhiyeessite.

Pireezidantiin biyyattii Pool Kagaameen warshaa bilbilaa kana fi bilbiloota gosa lama jalqabaaf omishamanis daawwataniiru.

Kagaameen ''Addunyaan keenya saffisaan jijjiiramaa jirti. Sana wajjiin deemuuf ammooo kalaqni adda hin citne barbaachisaadha. Kun daandii Riwaandaan guddinaaf filatteedha'' jedhaniiru.

Bilbilli kunniin kaampanii teeknoolojii Mara group jedhamuun kan omishaman yoo ta'u, gosoota bilbilaa Mara X fi Mara Z jedhaman omisheera. Gatiin isaaniis walduraa duubaan $190 fi 130.

Wiixata darbe warshaan bilbilaa kun yoo daawwatamu, ''Kun omishaa bilbiloota harkaa (smart phone) Afrikaa isa jalqabaatii'' jedhan hoji gaggeessaan dhaabbatichaa Ashiish Takkar.

Kaampaniin isaanii maamiltoota omishaalee gaggaariitti gatii baasuu barbaadan horaachuu akka fedhu dubbataniiru.

Haata'u malee gabaa Afrikaa keessatti bilbiloota kaampaniiwwan Chaayinaa Sim Kaardii lama fudhatanii fi gatiin isaanii kan amma Maaraan bilbiloota isaa lamaan ittiin gurguruuf karoorfaterra rakasantu guute.

Kaampaniin kun bilbiloota kana Masrii, Itoophiyaa, Aljeeriyaafi Afrikaa Kibbaa keessatti omisha. Meeshaalee barbaachisoo ammoo alaa galcha.

Kaampaniin kun maallaqa doolaara miiliyoona 24'n kan ijaarame yoo ta'u, guyyaattiis bilbiloota 1,200 omishuu danda'a.

Kagameen kaampaniin kun itti fayyadama smart phone biyyattii amma 15% irra jiru ni guddisa abdii jedhu qabu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata