ODP: Cunqursitootni fedha dhuunfaa malee uummata bakka hin bu'an

ODP Image copyright ODP

ODP'n adeemsa qabsoo keessa qajeeltoowwan sadiin qaba jedhe.

Jala-bultii Ayyaana Irreecha Hora Finfinnee ilaalchisee Pireezidantii Itti aanaan MNO O`bbo Shimallis Abdiisaa haasa'aa isaanii keessatti 'Sirna nafxanyaa cabsineerra' jechuun isaanii dubbii ijoo ta'ee jira.

Keessumaa beektotaaafi namoota siyaasaa Amaaraa irraa qeeqni irratti ka'ee ture.

Ibsi ODP'n baase kunis dhimmuma kanaan walqabata.

Isbichi ODP'n dhaabbilee ADWUI ijaaraniifi paartiilee deeggartootaa waliin walqixxummaa, haqaafi bilisummaaf qabsaa'aa akka tureefi akka itti jiru ibseera.

Adeemsa qabsoo kana keessattis qajeltoowwan sadiin qabaa jedheera.

''Seenaa keenya keessa duudhaalee gaarii jiran kabajuun jabeessanii itti fufsiisu, badii baroota darban raawwataman seecca'uun baasuun sirreessuu, kan darberraa barachuun badii dabalataa hambisuu'' akka ta'anis kaaseera.

Kana galmaan gahuufis ''haasa'aa fi gochi keenya uummatoota gidduu jaalala, tokkummaa fi nagaa fiduu akka qabu'' ODP'n ni amana jedha.

''Cunqursitootni garee kamiraayyuu dhufan fedha bittootaa malee uummata keessaa bahanii bakka kan hin buune akka ta'e amanna'' jedha ibsichi.

''Qabsoon hadhaa'aan baroota darban gaggeesine cinqursitoota waliin malee uummata waliin hin turre. Uummatotni cunqurfamaa malee cunqursaa hin jiraanne.''

''Baroota darban dogoggoroota raawwataman caala wantootni tokkummaan walitti nu hidhan waan heddumaataniif'' gara fuula duraatti daandiin dheeraan waliin imalamu akka jiru ibsi kun eereera.

Jechi Nafxanyaa jedhu uummata Amaaran jechuufi jechuun oriisaan kan irratti ka'e ta'uu isaa wajjiin walqabatee ibsichi waaye hariiroon saboota lamaanii guddaa ta'uus kaaseera.

''Haadni Obbolummaa saboota Amaaraa fi Oromoo walitti hidhe kan baroota ce'uu fi salphaatti citu miti.''

Tokkummaan kaayyoo fi gochaa ADP fi ODP gidduu jiru kana dura danqaalee hedduu akkuma ce'e fuula durattis ce'aa akka itti fufuf ibseera.

Odeessa kana irratti dabalata