Zimbaabwe: Gatiin anniisaa dachaa 320'n dabale

Ibsaan biyyattii keesatti rakkina umeera Image copyright Getty Images

Zimbaabweetti qaamni annisaa to'atu gatii elektirikii jiddu galaan parsantii 320n dabale.

Murtee kunis oomisha anniisaa biyyatti guddisuu fi dhiyeessii fooyyeessuun adda citiinsa ifaa guyyaan mudatu hambisuuf yaadameeti jedhameera.

Keessattuu kubaaniyaan eelektiriikii biyyattii baasiiwwan akka boba'aa (diesel) anniisaa oomishuuf itti fayyadamu kanfaluuf maallaaqa baay'ee barbaada.

Zimbaabween erga bara 2017'tti kaaftee Pirezidaantii Roobart Mogaabee kan aangoorraa buufame fonqolchuuf yaaliin itti taasifamee ture kaasee, dinadgeen ishee rakkina keessatti kufeera.

Gatiin ifaa dabaluunis baatiiwwan sadan daban keessatti kun kan yeroo lammataati. Gochi daballii gatii ifaa kunis lammiilee biyyatti duraanuu jireenyi itti ulfaateetti gatii nyaataafi meeshaalee bu'uuraarratti baayyee waan qaala'insa umuuf aaraniiru.

Motummaan biyyatti akka jedheettis, dhiheessitiin annisaa guyyaatti hanga sa'aatii 18 turuuf, omisha albuudaa, warshaaleefi manneen jireenyaarratti dhoobbaa taasiseera.

Hirrinni anniisaa onneengee cimaa waliin ta'un bara kana dinagdeen biyyatti rakkoo cimaa keessa akka galu taasiseera jedheeras.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata