Keeniyaatti Harree diidoon gogaa bifa warqee qabdu argamte

Harree diidoo bifa warqee Image copyright Kenya Pics twiter page

Mooraa kununsaa bineensotaa Masaayii Maaraa keessatti harreen diidoo bifa addaa qabdu torbee sadi dura erga argamte booda harreen diidoo googaasheerratti bifa warqee qabdu kan biraan immoo argamte.

Gaafa Roobii harreen diidoo bifa warqee qabdu nama daawwachiisaa Joon Kiimpiis jedhamuun akka argamte gaazexaan Keeniyaa 'Daily Nation' gabaaseera.

"Dursa anatu argeeni. Yaadannoofis maqaa abbaa kiyyaan moggaseenii jira" jechuun daawwachiisicha dubbisuun gaazexaan kun gaabaseera.

Harree diidoo tanas osoo akkuma guyyaa biraa tuuristoota qabate daawwachiisaa jirutti ture kan arge.

Joon akkuma argeen "ija kiyya amanuu dadhabe" jechuun miirasa ibsateera.

"Harree diidoorra harree isa kaan fakkaatti ture " jechuun yaada dabalataa kaaseera Joon.

Suuraan Maanee erga Tiwiitararratti gad dhiifame booda namoota hedduu ajaa'ibsiiseera. Harreen diidoo tun harree diidoo karaa Taanzaaniyaa baqatan irarratti argamte.

Suuraarratti akkuma argamutti morma, luka, mataa fi eegeesheerratti kan sarara adii fi gurraacha qabdu ta'us garuu kutaan qaamashee biraa bifaan daalachadha.

Daawwachiisan kun harreen diidoo tun daangaa ceetee akka gara Taanzaaniyaa hin deemne mootummaan Keeniyaa akka dhorku gaafateera.

Torbee sadi dura ogeessi kaameraa Antoonii Tiir jedhamu harree diidoo tuqaa qabdu argachuun isaa kan yaadatamudha.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata