Bulchiinsi Aviyeeshinii US ibsa 737 Max ilaalchisuun kenneef qeeqame

Boeing 737 Max Image copyright Getty Images

Bulchiinsi Aviyeeshinii Ameerikaa (FAA) sirna nageenyaa xiyyaara 'Boeing Max 7373' haaraa haalaan hinxiinxallee, jedha qorannoon gumii idil addunyaa.

Gumichi akka jedheetti, gareen Bulchiinsi Aviyeeshinii Ameerikaa (FAA) wayita omisha xiyyaarichaa waa'ee sirnichaa ilaalchisuun odeeffannoo wal dhahaa balaawwan xiyyaaraa namoonni ittiin dhuman lamaa irratti kennaa tureetti Boeing irra harka qabataniiru.

FAA ammoo gabaasa ifaa ta'ee dhiyeessuusaatti galateeffateera.

Boeing yaadawwan dhiyaatan irratti FAA waliin hojjachuuf gaafateera.

FAA qaamni Ameerikaa keeessaatti nageenya xiyyaarotaa to'atu, erga balaan xiyyaara daandiiwwan qilleensaa Itoophiyaa fi kan Indoneezhiyaa qaqabuun lubbuu namoota 346 galaafateen booda baatii Eblaa akka xinxaluuf itti kenname.

Ejjansichis 'Boeing 737 Max' balaa qaqqabeen booda baatii Bitooteessa irraa kaase akka hojiin ala ta'an murtaa'e mirkanneesseetti qeequumsi isa mudate ture.

Balaawwan lamaanittu qorattoonni gahee sirni softiweerii haaraa MCAS ((Manoeuvring Characteristics Augmentation System) jedhamuufi xiyyaarri haala salphaatiin balalii'u taasisuuf omishamerratti kan xiyyeeffate ture.

Qorannoowwanis softiweerichi fi hojii dhaabuun qaama 'sensor' balaliiftoonni xiyyaaricha to'achuu dadhabuu saaniitiif gumaata taasisuu mullisaniiru.

Adeemsa balaawwan xiyyaara Max 737 lamaanitiinu FAA qeeqa cimaadhaaf saaxilameera.

Baroota dheeraadhaafis dhaabbatichi mirkanneessuu hojii Boeing baayyee taasiseera. Kana raawwachuufis dandeettii ykn qabeenyaa mataasaa hinqabu. Innis callisee imaammata qondaaltoonni siyaasaa Ameerikaa deegartuudha.

Haa ta'u malee dhiheenya keessa dhaabbanni kun dhaabbata xiyyaaraa olaanaa waliin walittti dhiheenya waan umamteef qorannoo sirrii taasisuu dadhabeera jedhaeera.

Gabaasni kuis himannaa irratti ka'ee kanarraa kan maddeedha.

Qorannichis xumurarratti FAA'n MCAS maal akka turee irrratti hubannoo gahaa waan hinqabneef hojjattooti Boeing bakka qaama to'ataa akka hojjataniif ''dhiibbaan hinbarbaachifne'' irra gaheera jedheera.

Bulchaan FAA Steve Dickson yaadawwan xinxila 'ifaa ta'ee kanaa' dhiyaatan akka ilaalu himeera.

Rakkiini jiruus; yoo mirkanneessuun hojii manaasaa Boeing hojjaturraatti kan hundaa'u ta'ee, FAA akkamiin hojii isarraa eeggamu gahumsaa bahuu danda'aa? kan jedhuuda.

Odeessa kana irratti dabalata