Ameerikaa: Dubartiin gurraattii manashee keessatti poolisii Teeksaasiin ajjeefamte

Kameeraa qamaarra yeroo poolisiin shuquxiifi ibsaa kara foddaatti qabu agarsiisa Image copyright Fort Worth Police Department

Sanbata ganama Ameerikaatti dubartiin gurraattii poolisii nageenya ishee akka hubatuuf waamameen karaa foddaa rasaasaan rukutamtee ajjeefamteetti.

Atatiyaana Jeeferson ganna 28 mana jireenyaa Foort Woorz keessa mucaa obboleessa ishee ganna 8 waliin turte.

Ollaan ishee obboroon yeroo balbala banaa argetti yaadda'ee poolisii bilbilee beeksisuu isaa dubbata.

Poolisiin vidiyoo gocha kanaa kaameeraa poolisichi uffateen waraabame baaseera. Vidiyichiis taateen kun sakandii gabaabaa qofa akka ture agarsiisa.

Vidiyoon kun yemmuu poolisichi mana sana marsee ilaalutti waa karaa foddaa arguusaa mul'isa. Erga namni sun harka isaanii ol kaasanii gaafachuun booda karaa foddaa rasaasa dhukaase.

Waajjirri Poolisii Foort Woorz ibsa baasee irratti pooliisiin kun, nama adii kan ta'e, "waa sodaachisaa" kan uumamu se'ee akka meeshaa isaa akka baase hima.

Dabalataaniis poolisiin kun ammatti hojii irraa dhorkamee akka qoratamu aangaa'onni ni ibsu.

Image copyright Facebook

Vidiyoochi kan gulaalame ta'us, poolisiiin kun yeroo poolisii ta'uusaa adda baasee of beeksisu hin agarsiisu.

Vidiyoo waraabbii wanta mana keessa ture kan hin argasiisne ta'us, suuraa meeshaa waraanaa mana ciisichaa keessatti arganne jedhan of keessaa qaba.

Aadde Jefferson yeroo sanatti meeshaa waraanaa qabattee akka turte adda ba'uu baatus, Teeksaas keessatti meeshaa waraanaa qabachuun nama ganna 18 oliif eeyyamamaadha..

Poolisootni bakkichatti lubbuu Aadde Jeefarson oolchuu yaalinis lubbuun ishee bakkuma sanatti darbuu isaa poolisootni ibsaniiru.

Shamarreen ganna 28 kun mucaa obbolee ishee waliin utuu haasa'aa jirtuu sagalee karaa foddaa dhageessee ilaaluuf deemuushee abukaatoon maatii ishee dubbateera.

Abukaatoo Lii Merit Feesbuukii gubbattii "Sababni isheen itti ajjeefamuu qabdu tokko hin jiru. Tasa. Haqa argachuu qabna" jedheera.

Dabalataanis Aadde Jeefarsan yunivasitii irraa eebbifamte gurgurtaa meeshaalee qorichaa keessa akka hojjechaa turte himeera.

Ollaan ishee James Smith, ganna 62, poolisii waamuun duraa manichaa ofii naanna'ee ilaaluus sochii mana keessa jiru akka hin hubanne hima.

"Hedduun na'e. Bayyee aareera. Gariin baleessaakooti jedheen yaada," jechuun Obbo Smith gaazeexaa 'Star Telgramitti waa'ee poolisiif bilbiluu isaani yemmuu dubbatan.

"Osoon poolisiif hin bilbille ta'ee yoona isheen lubbuun jirti." jedhu.

Ajjeechaan kun poolisiin Daalas namicha guraacha mana isaa keessatti raasaan waan ajjeesteef erga hidhaan itti murtaa'ee torban lama booda uumame.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata