Indiyaatti erga barattoonni qormaataaf kaartoonii kaawwatan booda dhiifama gaafatan

Suuraa barattoonni yeroo qormaataa mataa gubbaa kaartoonii godhatan agarsiisu Image copyright ANI
Goodayyaa suuraa Suuraaleen kunneen miidiyaa hawaasummaa gubbaa qoosaa fi aariin qoodamaa turan

Indiyaatti suuraan barattoonni yeroo qormaataa mataa gubbaa kaartoonii godhatan agarsiisu haalaan qoodamaa erga turee booda, anga'aan mana barnoota kanaa dhiifama gaafataniiru.

Suuraan kunis kan ka'e wayita barattoonni Bhagat Pre-University College magaalaa Haveri qormaata Keemistiriirra qoramaa turanitti.

Suuraa kana gubbaattis, barattoonni saanduqa kaartoonii karaa tokkoon qaawwa qabu godhataniiru. Kunis barattoota kanneen hanna qormaataarraa eeguuf ture.

Anga'aan koolleejjichaa uummatatti as bahuun dhiifama gaafateera.

MB Satish BBC Hindiitti, mala addaa hanna qormaataa ittisuuf fayyadamef gaabbuusaa himeera.

Koolleejjichi mala kana iddoowwan kaaniitti faayidaarra oolaa akka jiru dhageenyaan ''yaaliif'' qofa hojiirra akka oolches dubbateera.

Image copyright ANI
Goodayyaa suuraa Anga'aan kun malli kun Mumbaayitti hojiirra ooluu dhagaheera jedha

Kana malees gochaan kun fedhii barattootaan ala kan tahe miti jedha Aabba Saatish. Kanaafis barattoonni kun kaartoonii ofii manaa fidanii dhufuun isaanii ragaa naa taha jedha.

''Haala kamiinuu hin dirqisiisne. Akkuma suuraarraa mullatutti, barattoonni muraasni godhachaa hin turre,'' jedheera.

''Warra godhate keessaa, kaan daqiiqaa 15'n booda, kaan ammoo daqiiqaa 20n booda ofirraa baafatan. Nutis sa'aatii tokko booda akka ofiirraa baasab gaafanneerra.''

Anga'oonni naannichaa olaanoon battaluma dhimma kana argan/dhagahanitti, gara mana barumsichaa aariitiin deemaniiru.

Daarektarri Ittaanaa Boordii Barnoota Yunivarsiitiin duraa, SC Peerjade gochaan kun ''kan dhala namaaf hinmalledha'' jechuun ibsaniiru.

''Waa'ee kanaa battala ergaan na dhaqqabe gara koollejjichaa dhaquun, bulchiinsaan gochaa kana akka dhaaban ajaje,'' jechuun miidiyaa biyyattii Times of India'tti himeera.

''Kana malees bulchiinsa koollejjichaaf xalayaa barreesseera. Kana gochuusaaniif tarkaanfii amalaa irratti fudhachuufis yaadaan jira.''

Anga'oonni koollejjichaaas gochaa kana oggasuu akka dhaabaniifi qajeelfama boordii mana barnootichaarraa dhufe hordofaa akka jiranis dubbataniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata