Boolla Qayyaa Kamiseetti: 'Dhiirri nadhoo qayya aarfattu ilaala'

Miidhagina qaamaaf maloota aadaa hawaasni fayyadamu keessaa tokko qayyi isa tokko.

Haati Kamisee Aanaa Dawwaa Caffaatti BBCn dubbise tokko ''Akkam jedheen odoo [qayya] hin aarfatiin dhiira waliin bula?'' jedhu.

Viidiyoon Yaadataa Birhaanuu fi Haabtaamuu Xibabuu