Lammiin Iraaqi du'a godaantoota 350 Awustiraaliyaatti imalaa turaniitiif himatame

Australia Federal Police emblem Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Lammiin Iraaqi kan umuriinsaa waggaa 43 ta'e kunis balaa bara 2001tti qaqabeef yoo himatamu nama sadaffaadha

Polisiin Awustiraaliyaa nama lammii Iraaqi ta'ee kana gocha daddabarsaa namootaa du'a namoota 350 oliif sababa ta'een himannaa irratti bane.

Gareen namoota kolugaltummaa gaafatanii kunneenis bara 2001'tti osoo Indoneshiyaarraa gara Awustiraaliyaa imalaa jiranu bidirunsaanii dhidhimuun ture kan du'an.

Poolisiinis namni umuriin waggaa 43 kun qaama garee ilamsaaniifi maallaqa bakka bulmaataa qopheessanii ture jedheera.

Balaa qarqara galaanaa Indoneshiyaatti mudatee kanaan walqabatee namni amma himatane kunis nama sadaffaadha.

Poolisiin akka jedheettis namni himatame kunis erga Neew Ziilaand irraa dabarfamee kennameen booda buufata xiyyaaraa Brisbane irraa gara mana hidhaatti geeffameera.

Dhimma ittiin himantame kanaan balleessaan yoo irratti mirkanaa'e waggoota 10'f hidhaan itti murtaa'u danda'a. Innis Onkololeessa 31'tti mana murtii Brisbaaniitti dhiyaata jedhameera.

Aanga'oonni kunneenis maqaa nama himatame kanaa kan hineeriin yoo ta'u, gaazeexaan 'Sydney Morning Herald' jedhamu garuu Maythem Raadhi jechuun caqaseera.

Mr Raadhidu'a mudatef itti gaafatamaa akka hintaanee kan hime yoo ta'u, akka dabarfamee hinkennamneef waggoota 10f mormaa ture.

Bara 2009tti akka jiraatuuf Niiw Zarlaand Acuklaand keessa kologaltummaan kan keennameef yoo ta'u, haadha warraafi ijoollee isaa waliin jiraataa ture.

"balaa namoonni 350 ol ittiin du'an kanarratti dhugaasaa baruun hubannoo dhabu hinqabnu,'' Komishinara poolisii kan ta'ee Reese Kershaaw ibsa kenneen kan dubbate keessaa fudhatame.

''namoonni du'an kunneenis haqa argachu qabaatu. Nutis namoota daldala isaniitiin bu'aa argatan dhaabudhaaf kutanee kaaneera,'' jedheera.

Poolisiin Awustiraaliyaa balaa osoo bidiruun gara Odola Kirismaasiitti ilamaa jirtuu mudate sana qorachu kan itti fufaniiru.

Lammii Iraan kan ta'e Khaaleed Daoed bara 2003'tti Siwiidiin gara Awustiraaliyaatti dabarfame erga kennameen booda gocha raawwateef hidhaan waggaa sagal itti murtaa'eera.

Akkasumas qindeessaan imalchaa namoota dadabarsuu mummeen kan biraafi lammii Masrii kan ta'ee Abbu Quassey biyya isaatti himatamuun bara 2003'tti hidhaan waggaa torbaa itti murtaa'eera.

Waggaa waggaadhaan namoonni kolu galtummaa barbaada galaanarra qaxxaamuruun gara Awustiraaliiyaatti kan imalan yoo ta'u, baayyeen isaanif namoota isaan dadabarsaniif maallaqa olaanaa kanfaluuf.

Indoneshiyaanis qarqara galaanaa imala idil addunyaa to'achuuf baayyee rakkisaa ta'eeti beekama.

Imalli kunis kan balaan guutame yoo ta'u, aanga'oonni Awustiraaliyaas yeroo baayyee namoota galaanarratti rakkina keessa galan baraaruuf yaalii taasisu.

haa ta'u malee, dhimmi kolugaltummaa Awustiraaliyaa keessatti ammalen dhimma siyaasaa qoodinas umu ta'ee jira. Awustiraaliyaan imaammata namoota viizaa malee biyyatti dhaqan hidhuutiin qeeqamaa jirti.

Odeessa kana irratti dabalata