Hiriira mormii har'aam magaalaawwan gara garaatti namoonni 6 ajjeefamanii, konkolaataan 15 gubate

Hiriira mormii magaalaa Adaamaa har'aan 2 ajjeefaman, konkolaataan 15 gubate

Hiriira mormii guyyaa har'aa magaalaa Ambootti namoonni sadii Adaamaa namoota lamaafi Awwadaayitti namni tokko walumaa galatti namoonni ja'a yeroo ajjeefaman kaan madaa'u qondaalonni magaalotaafi maddeen hospitaalaa BBC'tti himan.

Hoggantuun Waajjira Kominikeeshinii magaalichaa Aadde Raawudaa Huseen akka jedhanitti kanneen du'an keessaa 'tokko dargaggeessa yoo ta'u tokko immoo daa'ima' jedhan.

''Namoonni madaa'an baay'ee hospitaala Adaamaa jiru'' jechuunis himan.

Ajjeechaan kuni qaama nageenyaan osoo hin taane waardiyyaa Warshaa Daakuu Afrikaa eegaa turen akka raawwate himu qondaalli kuni.

Bakki ajjeechaan kuni itti raawwate magaalaa Adaamaa Kutaa magaalaa Bokkuu, ganda Caffee jedhamutti yoo ta'u bakkichi buufata konkolaataa karaa Asallaatti jirutti dhihaata jedhameera.

''Waardiyyichi to'annoo (poolisii magaalaa Adaamaa) jala oolee jira'' kan jedhan Aadde Raawudaan garee warshaa gubuuf yaalii taasise keessaa ''qamni biraa ture'' jechuun himatu.

Lubbuu namaa darbeen alatti warshichi hin gubanne jechuun ''Konkolaataa 15fi konteenara 2 kan ta'u dallaa warshaa keessa turetu barbadaa'e,'' jedhan Aadde Raawudaan.

Dhimma kana irratti warshichas ta'e abbaan qabeenyaa warshichaa hanga yoonaa waan dubbatan hin qabani.

Waardiyyaan maaliif tarkaanfii kana akka fudhate yeroo gaafatame ''Ofirraa ittisuufi,'' jechuu isaa dubbatu qondaalli kuni.

Hiriira Jawaar deeggaruun taasifame

Rogeessi beekamaa Jawaar Mohaammad loltoota isa tiksan mootummaan fudhachuufi erga jedhee booda hiriirri mormii har'a magaalota Oromiyaa adda addaatti taasifametu Adaamaattis taasifame.

Kanaanis, har'a ganama magaalaa Adaamaatti daandii cufuuniifi walitti bu'insi dhalatee ture.

Haa ta'u malee, qeerroo hiriira mormii bahan qofa osoo hin taane magaalaa keessa gareen biraa qeerroo mormu ijaarame akka jiruufi garee kana waliinis walitti bu'iinsi uumamu dubbatu qondaalli magaalichaa.

Raayyaan waraanaa fi poolisin Oromiyaa magaala keessa socho'uun dargaggoota garee lamatti qoodamuun hiriira gara hokkoraatti jijjiiran irratti tarkaanfii fudhachaa ture.

Barsiistuun magaalaa Adaamaa jiraattuufi dubbisne tokko sababa daandiin cufamef har'a hojii seenuu akka hin dandeenye himteetti.

Rippoortarri keenya magaalicha jirus daandiin hundi cufamee tajaajilli hundi dhaabbachuu hubateera.

Rakkoon magaalicha keessa ture amma kan tasgabbaa'e yoo ta'u ganama keessa dargaggoonni ulee baatanii asii fi achi figanii fi dhukaasa humna waraanaa gurguddaa walirraa hin cinnetu dhagahama ture.

Saamichi suuqilee fi tarkaanfiin sabummaan walqoodes akka mul'ate taajjabuu isaa gaazexessaan BBC achi ture himeera.